Senzory proudu s Hallovým jevem jsou zařízení, která využívají Hallův jev k měření magnetického pole, které vzniká ve vodiči, když jím prochází elektrický proud. Tyto senzory našly široké uplatnění v různých oblastech, od elektrotechniky až po automobilový průmysl.

Hallův jev spočívá v tom, že když proud prochází vodičem v příčném magnetickém poli, vzniká potenciální rozdíl mezi bočními plochami vodiče. Tento potenciálový rozdíl je úměrný indukci magnetického pole a síle proudu. Proudové senzory s Hallovým efektem měří tento potenciálový rozdíl a převádějí jej na signál, který lze použít k měření proudu, výkonu nebo jiných parametrů v elektrickém obvodu.

Výhodou Hallových snímačů proudu je jejich vysoká přesnost a nezávislost na odporu vodičů. Mohou měřit stejnosměrný i střídavý proud, mají široký rozsah měření a malé rozměry. Díky tomu jsou ideální pro použití v různých monitorovacích a řídicích aplikacích, kde je vyžadováno přesné měření proudu.

Jak funguje snímač proudu Hallova jevu?

Как работает датчик тока на эффекте Холла?

Princip činnosti snímače je založen na jevu, kdy se v magnetickém poli a v příčném elektrickém poli objeví potenciálový rozdíl úměrný síle proudu. Tento jev je známý jako Hallův jev.

Hallův senzor proudu se skládá ze tří hlavních součástí: elektrického vodiče, magnetu a Hallova senzoru.

Elektrický vodič je materiál, kterým protéká měřený proud. Nejčastěji se používají kovy nebo polovodiče.

Magnet vytváří magnetické pole, které působí na elektrický vodič.

Hallův senzor je polovodičový prvek, který detekuje potenciálový rozdíl, ke kterému dochází ve vodiči v důsledku Hallova jevu. Když proud prochází vodičem, vzniká mezi jeho dvěma konci podél jeho délky a napříč magnetickým polem potenciálový rozdíl. Hallův senzor detekuje tento potenciálový rozdíl a převádí jej na elektrický signál, který lze měřit.

Pro získání přesných hodnot měření musí být proudový senzor s Hallovým efektem správně nakonfigurován a kompenzován, aby se zohlednily možné vedlejší účinky a interference. Důležité je také vybrat správný typ snímače pro konkrétní aplikaci: může být jednopólový nebo diferenciální. Jednopólový snímač má pouze jeden Hallův snímač a může měřit pouze jednu polaritu proudu. Diferenciální snímač má dva Hallovy snímače a umožňuje měřit obě polarity proudu.

ČTĚTE VÍCE
Nejdůležitější rady pro výběr a nákup vozu v autobazaru

Senzory proudu s Hallovým efektem jsou široce používány v mnoha oblastech, včetně elektroniky, energetiky, průmyslu a vědy. Umožňují přesné měření elektrického proudu a používají se v různých zařízeních jako jsou napájecí zdroje, elektromagnetické měřiče, řídicí a automatizační systémy, elektromobily a další.

Recenze snímačů proudu s Hallovým jevem

Hlavní výhodou snímačů proudu s Hallovým efektem je jejich vysoká přesnost a nízký rozptyl, což umožňuje získat spolehlivé a stabilní měření proudu. Tyto snímače mají také široký dynamický rozsah a zvládnou vysoké proudy.

1. Snímače proudu s Hallovým jevem pro průmyslové aplikace

Snímače proudu s Hallovým efektem se v průmyslu široce používají k měření a řízení proudu v různých procesech. Používají se v elektrotechnice, energetice, automatizaci, telekomunikacích, medicíně a dalších odvětvích. Snímače tohoto typu jsou spolehlivé a odolné, což umožňuje jejich použití i v obtížných provozních podmínkách.

2. Aplikace Hallových snímačů proudu v domácích spotřebičích

Proudové senzory založené na Hallově jevu našly široké uplatnění také v domácích spotřebičích. Používají se v zařízeních, která měří elektrický proud, jako jsou elektroměry a chytré zástrčky. Díky použití Hallových senzorů jsou domácí spotřebiče efektivnější a bezpečnější.

Princip činnosti snímače proudu Hallova jevu

Snímač proudu Hallova jevu je založen na fyzikálním jevu pojmenovaném po americkém fyzikovi Edwardu Hallovi. Jedná se o polovodičový prvek, ve kterém protéká elektrický proud. Když je takový prvek umístěn do magnetického pole a prochází jím proud, dochází k Hallovu jevu.

Princip činnosti snímače proudu s Hallovým jevem spočívá v měření elektrického napětí, které se objeví na deskách polovodičového prvku v důsledku působení magnetického pole. Tento efekt je založen na skutečnosti, že při pohybu nabitých částic v magnetickém poli vzniká Lorentzova síla, která vychyluje náboje do strany. V důsledku této odchylky vzniká elektrické pole, které vede k oddělení nábojů na senzorových deskách.

Pracovní princip:

Принцип работы:

  • Proud procházející senzorem vytváří magnetické pole;
  • Magnetické pole působí na nosiče náboje v polovodiči, což způsobuje, že vychylují svou dráhu;
  • Odchýlené náboje vytvářejí oddělení náboje na senzorových deskách, což vede ke vzniku elektrického pole;
  • Elektrické pole vytváří potenciálový rozdíl mezi deskami snímače, který lze změřit a použít k určení hodnoty protékajícího proudu.
ČTĚTE VÍCE
Co se stane, když je zapalovač cigaret připojen nesprávně - důsledky a možné problémy

Aplikace proudového senzoru Hallova jevu:

Snímač proudu s Hallovým efektem má široké uplatnění v různých oblastech včetně elektroniky, elektrických vozidel, výroby energie a průmyslových aplikací. Používá se k měření a řízení elektrických proudů. Díky svým výhodám, jako je vysoká přesnost, široký rozsah měření a nezávislost na odporu, jsou snímače proudu Hallovým jevem nepostradatelnou součástí mnoha zařízení a systémů.

Výhody použití snímačů proudu s Hallovým jevem

Преимущества использования датчиков тока на эффекте Холла

1. Metoda nedestruktivního kontaktního měření

1. Неразрушающий контактный способ измерения

Proudové senzory s Hallovým efektem dokážou měřit proud bez přerušení elektrického obvodu, díky čemuž jsou ideální pro vysokonapěťové a vysoce výkonné elektrické systémy. Nevyžadují přímý fyzický kontakt s vodičem, což zjednodušuje jejich instalaci a obsluhu.

2. Široký rozsah měření

2. Широкий диапазон измерения

Snímače proudu s Hallovým efektem mají velký rozsah měření, což umožňuje jejich použití pro měření malých i velkých hodnot proudu. Díky tomu jsou univerzální a umožňují jejich použití v různých situacích, kde je vyžadováno přesné měření proudu.

3. Vysoká přesnost měření

3. Высокая точность измерений

Snímače proudu s Hallovým efektem mají vysokou přesnost měření, díky čemuž jsou spolehlivé a poskytují přesné informace o proudu. To je zvláště důležité v oblastech, jako je energetika, průmysl a automobilový průmysl, kde je přesnost měření velmi důležitá.

4. Nízký dopad na měřený systém

4. Малое влияние на измеряемую систему

Senzory Hallova proudu mají malý vliv na měřený systém a nemění jeho elektrické parametry. To umožňuje použití takových senzorů jako pozorovatelů systému, aniž by to negativně ovlivnilo jeho činnost.

Celkově má ​​použití proudových snímačů s Hallovým efektem mnoho výhod a činí je oblíbenými v mnoha oblastech. Poskytují přesné a spolehlivé měření proudu při zachování nedestruktivní kontaktní metody pro práci s elektrickými systémy.

Video:

Proudové senzory. Jak funguje nadproudová ochrana v PWM měničích.

Hallův snímač proudu

TOHLE NIKDO NEČEKAL! – Hallův senzor z tranzistoru KT315!