Hydrokrakování je proces používaný k úpravě ropy a plynu za účelem zvýšení jejich hodnoty a zlepšení jejich kvality. V posledních desetiletích se hydrokrakování stalo jednou z hlavních metod přeměny těžkých frakcí ropy a plynu na produkty vyšší hodnoty, jako je benzín, nafta a topný olej. Tento proces probíhá v reaktoru s katalyzátorem, kde pod tlakem a při vysokých teplotách prochází ropa katalyzátory a mění se v lehčí a hodnotnější palivo.

Jak hydrokrakování funguje? Hlavním procesem hydrokrakování je katalytické štěpení tmelu. Během tohoto procesu molekuly ropy a plynu procházejí katalyzátory, které jsou schopny rozložit velké molekuly na menší, cennější sloučeniny. Katalyzátory obvykle obsahují kovy, jako je platina, nikl nebo molybden, které pomáhají urychlit rozklad molekul a poskytují optimální podmínky zpracování.

Jedním z klíčových rysů hydrokrakování je jeho schopnost zpracovávat těžké frakce ropy a plynu, jako jsou vysoce viskózní a kyselé sloučeniny. Proces hydrokrakování snižuje obsah síry, odstraňuje nečistoty a zbytky oleje, díky čemuž jsou produkty šetrnější k životnímu prostředí a splňují normy kvality.

Co je hydrokrakování a jak funguje?

Что такое гидрокрекинг и как он работает?

Hydrokrakování začíná přiváděním oleje nebo plynu do reaktoru, kde se smísí s katalyzátory a vodíkem. Pod tlakem a vysokou teplotou dochází k chemické reakci, která rozbíjí složité molekuly oleje na jednodušší. To vám umožní získat lehčí a zdravější produkty.

Při hydrokrakování dochází k řadě chemických reakcí, jako je hydrogenace, odsíření a denitrofifikace. Hydrogenace je proces přidávání vodíku k molekulám ropy za účelem odstranění dvojných vazeb a nasycení molekul. Odsiřování je proces odstraňování síry z ropy, protože síra je jednou z hlavních látek znečišťujících životní prostředí. Denitrifikace je proces odstraňování dusíku z ropy, protože dusík může být také škodlivý pro životní prostředí.

Rafinovaný olej získaný z procesu hydrokrakování lze použít k výrobě benzínu a motorové nafty, které jsou hlavními zdroji energie v automobilovém a průmyslovém odvětví. Tato technologie má velký význam pro zpracování ropy a snižování znečištění životního prostředí.

Výhody hydrokrakování: Nevýhody hydrokrakování:
— Zlepšení kvality ropných produktů. — Vysoké náklady na vybavení a proces.
— Zvýšená spotřeba oleje. — Potřeba velkých objemů vodíku.
— Snížení obsahu škodlivých nečistot. — Vysoká úroveň technologické složitosti.
ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat kvalitní a efektivní inkoust pro různé povrchy

Princip fungování hydrokrakování

Принцип работы гидрокрекинга

Princip fungování hydrokrakování je založen na destrukci velkých molekul uhlovodíků na menší a hodnotnější frakce. K tomu dochází v důsledku chemických reakcí, které probíhají v reaktoru v přítomnosti katalyzátoru.

Před vstupem do reaktoru je olej smíchán s vodíkem a udržován na vysoké teplotě a tlaku. V důsledku toho jsou zničeny dlouhé molekuly oleje vytvořené z parafinů, aromatických sloučenin a pryskyřic.

Dále následuje proces různých chemických reakcí, jako je hydrogenace, radshafting a dealkylace, které se provádějí v přítomnosti katalyzátoru, obvykle odlišného od místa, kde proces probíhá.

Proces hydrokrakování produkuje různé frakce ropy, jako je benzín, motorová nafta a topný olej, které lze použít v různých průmyslových odvětvích, včetně automobilového průmyslu a letectví.

Hydrokrakování je účinný proces rafinace ropy, který zvyšuje množství cenných produktů a zlepšuje jejich kvalitu a současně snižuje množství těžších a kontaminovaných frakcí.

Proces hydrokrakování a jeho hlavní fáze

Hlavní fáze procesu hydrokrakování:

1. Příprava surovin: Olej nebo jiný uhlovodíkový materiál se předběžně upraví, aby se odstranily nečistoty a voda, aby se zabránilo nežádoucím reakcím a kontaminaci katalyzátoru.

2. Hydrogenace: Surovina prochází reakční zónou, kde vlivem vodní páry a katalyzátoru dochází k hydrogenaci – reakci, v jejímž důsledku dochází k rozpadu molekul uhlovodíků na kratší řetězce. To pomáhá zlepšit kvalitu produktů a zvýšit jejich oktanové číslo nebo cetanové číslo.

3. Odsiřování: Při procesu hydrokrakování vznikají sloučeniny síry, které negativně ovlivňují životní prostředí a výkon katalyzátoru. Aby se tomu zabránilo, používá se krok odsiřování, během kterého se sloučeniny síry převádějí na bezpečnější formy.

4. Oddělení produktu: Po průchodu reakční zónou se produkty hydrokrakování dělí na frakce na základě jejich hustoty a bodu varu. To vám umožňuje získat různé druhy paliva v souladu s jejich požadavky a standardy kvality.

Proces hydrokrakování tedy zahrnuje několik hlavních fází, z nichž každá pomáhá zlepšit kvalitu a účinnost výsledných uhlovodíkových produktů. Tento proces je důležitým článkem v řetězci ropného a petrochemického průmyslu, který zajišťuje výrobu čistých a vysoce kvalitních paliv pro různá odvětví hospodářství.

Video:

Vakuová kolona

PO TOMTO klidně nalijte olej 5w40 místo 5w30 a zbavte se zbytků oleje

Princip fungování destilační kolony