Pokud dojde k nehodě, kdy oběť zůstane ve vozidle, musí být dodrženy správné postupy pro vyproštění oběti. To je důležitý bod, který vyžaduje dovednosti a znalosti o vlastnostech takové záchranné akce. V tomto článku vám řekneme, jak tuto operaci správně a bezpečně provést.

Prvním krokem při vyjímání oběti z vozidla je vyhodnocení situace a zajištění bezpečnosti všech zúčastněných. Musíte zajistit, aby se vozidlo nepohybovalo a aby byly aktivovány všechny nezbytné ruční brzdy a další zádržné prvky. Buďte si také vědomi možných nebezpečí, jako je požár, únik paliva nebo jiná nebezpečí, abyste minimalizovali riziko pro všechny na místě činu.

Poté by měl být zkontrolován stav oběti, aby se zjistilo, zda nejeví známky vážného zranění. Pokud krvácí nebo ztrácí vědomí, měli byste okamžitě zavolat sanitku. Je důležité si uvědomit, že při odstraňování oběti musíte jednat opatrně a opatrně, abyste nezhoršili její stav. K ochraně sebe a oběti můžete použít osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice a masky.

Postupně uvolňujte postiženého z bezpečnostních pásů a jiných omezovacích prostředků podle pokynů záchranářské posádky nebo zdravotnického pracovníka, pokud je na místě přítomen. V tomto případě je nutné sledovat stav postiženého a dávat pozor, aby mu nezpůsobil další zranění. Jakmile je oběť uvolněna z omezovacích prostředků, měla by být opatrně odstraněna z vozidla pomocí správných technik a vybavení vyškolených odborníky. Je důležité si uvědomit, že každý případ nehody je jedinečný a pokyny pro vyproštění oběti musí být přizpůsobeny konkrétní situaci.

Jak správně vyjmout oběť z auta po nehodě?

Как правильно извлекать пострадавшего из автомобиля после ДТП?

Když dojde k dopravní nehodě, zejména pokud dojde ke zranění řidiče nebo spolujezdce, je velmi důležité vědět, jak správně a bezpečně vyjmout oběť z vozidla. Nesprávné jednání může způsobit další škody a zhoršit stav oběti. Zde je několik základních pravidel, která je třeba dodržovat při vyjímání oběti z auta po nehodě:

1. Dbejte na vlastní bezpečnost.

Když se blížíte k autu, prohlédněte si situaci. Ujistěte se, že jste v bezpečné vzdálenosti od jedoucího provozu. Ujistěte se, že se vozidlo nenachází na kluzké vozovce nebo v nebezpečné oblasti. Pokud je to možné, nastavte varovná světla nebo upoutejte pozornost ostatních.

ČTĚTE VÍCE
Lze měděné mazivo účinně použít k mazání vodicích saní?

2. Zkontrolujte stav oběti.

Než přistoupíte k extrakci, zhodnoťte stav oběti. Pokud je v bezvědomí nebo se nemůže hýbat, zavolejte rychlou lékařskou pomoc. Pokud je postižený při vědomí a je schopen mluvit, zeptejte se ho na jeho stav a pokuste se určit, kde je bolest.

3. Používejte specializované nástroje.

Při vyprošťování oběti může být nutné použití specializovaných nástrojů. Pokud se například ve dveřích zachytí končetina, může být nutné dveře odříznout pomocí elektrické pily nebo speciálního řezného nástroje. Pamatujte, že použití trakce je ve většině případů nesprávné a může zhoršit zranění oběti.

4. Pohybujte obětí opatrně.

Při přesunu postiženého z auta, zejména při podezření na poranění páteře, je nutné jednat s maximální opatrností. Pokud je to možné, použijte speciální metody fixace krčního obratle a přemístěte postiženého na bezpečné místo opatrnými pohyby.

5. Poskytněte postiženému první pomoc.

Jakmile je postižený na bezpečném místě, poskytněte mu první pomoc. To může vyžadovat předchozí přípravu a mít v autě lékárničku. Pokud oběť ztratí vědomí nebo dýchá, okamžitě zahajte resuscitační opatření, dokud nedorazí lékařský tým.

Je důležité si uvědomit, že každá situace je jedinečná a uvedená doporučení jsou obecnými pokyny. V obtížných nebo nebezpečných situacích je vždy lepší svěřit proces vyjmutí oběti z auta po nehodě odborníkům.

Příprava na záchranné akce

Подготовка к спасательным действиям

Po příjezdu na místo nehody se musíte okamžitě začít připravovat na záchranné akce. To zahrnuje následující kroky:

  1. Posouzení situace. V první řadě je nutné vyhodnotit nebezpečí, které představuje poškozený vůz, aby se oběť zachránila v bezpečných podmínkách.
  2. Bezpečnostní. Kolem vozidla by měla být vyznačena bezpečnostní zóna, aby se zabránilo dalším nehodám. Je nutné nastavit trojúhelníkové signály nouzového zastavení a zapnout výstražná světla.
  3. Získání přístupu k vozidlu. V případě potřeby lze dveře auta otevřít různými způsoby, například pomocí speciálního nástroje, otevřením okna nebo zvednutím střechy. Důležité je vyhodnotit, která metoda bude nejbezpečnější a nejúčinnější.
  4. Vyprázdnění palivové nádrže. Pokud je vaše vozidlo poškozeno a ucítíte v něm zápach paliva, musíte okamžitě vyprázdnit palivovou nádrž, abyste předešli možnosti požáru.
  5. Odpojení baterie. Pro bezpečnost záchranářů i postiženého je nutné odpojit autobaterii.
  6. Vytvoření přístupu pro zdravotnický personál. Pokud je oběť ve vážném stavu a vyžaduje okamžitou lékařskou péči, je nutné vytvořit přístup pro zdravotnický personál, například pomocí speciálního nástroje na řezání kovu.
ČTĚTE VÍCE
Důvody nepřijatelného signálu - co dělat, když anténa signál nezachytí?

Příprava na záchranné operace je důležitou fází práce záchranářů, protože na ní závisí bezpečnost oběti i záchranářů. Je nutné přísně dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k dalšímu zranění a možnosti požáru.

Základní pravidla pro vytažení oběti

Основные правила для извлечения пострадавшего

1. Zhodnoťte situaci

1. Оцените ситуацию

Před zahájením obnovy je nutné vyhodnotit situaci na místě události. Ujistěte se, že nehrozí nebezpečí požáru, úniku hořlavých kapalin nebo kolapsu vozidla. Je-li to nutné, zajistěte vozidlo proti pohybu během záchranných prací.

2. Používejte speciální vybavení

2. Используйте специальное оборудование

K vytažení oběti použijte specializované vybavení, jako jsou speciální pásy, barvy, řezačky drátu a mechanické traverzy. To pomůže minimalizovat riziko zranění při vyprošťování oběti.

3. Udělejte si čas

3. Не спешите

Při odstraňování postiženého nespěchejte, zvláště pokud je ve vážném stavu. Pečlivě zvažte každou akci, abyste nezhoršili jeho situaci. Informujte oběť o každé vaší akci, abyste předešli panice.

Je důležité, aby se: Nikdy se nepokoušejte vytáhnout oběť z vozidla přes namontované sklo nebo dříve odstraněné dveře. K odsávání vždy používejte speciální zařízení.

Pamatujte, že při vyprošťování z vozidla musí být na prvním místě bezpečnost oběti a záchranářů. Může být vyžadována odborná pomoc, proto v případě potřeby neváhejte zavolat sanitku a hasiče.

Nezbytná bezpečnostní opatření při záchranných akcích

Необходимые меры безопасности при проведении спасательных работ

Při provádění záchranných akcí je důležité dodržovat určitá bezpečnostní opatření, aby se minimalizovala rizika pro oběti a záchranáře. Zde je několik základních doporučení:

1. Posuďte situaci: před zahájením záchranných prací je nutné provést analýzu nebezpečí a vyhodnotit situaci na místě nehody. Ujistěte se, že nehrozí zřícení vozidla nebo jiná nebezpečí, která by mohla zranit oběť nebo zachránce.

2. Zapněte výstražná světla: Před zahájením práce musíte rozsvítit výstražná světla a nainstalovat bezpečnostní trojúhelníky. To pomůže upozornit ostatní účastníky silničního provozu na přítomnost nehody a snížit riziko dalších nehod.

3. Používejte stabilizační systémy: Při vyjímání oběti z vozidla je důležité zajistit, aby se vozidlo nepohnulo nebo nepřevrátilo. K tomu můžete použít speciální stabilizační systémy, například hydraulické zvedáky nebo podpěry.

4. Připravte si potřebné vybavení: Před prováděním vyprošťovacích prací se ujistěte, že máte veškeré potřebné vybavení, jako je nářadí na otevírání vozu, pneumatiky na rozbíjení skla a další nářadí, které může být při práci potřeba.

ČTĚTE VÍCE
Měl by se chodec podvolit autu ve stoupání? Fakta, argumenty a příklady

5. Chraňte sebe a oběť: Používejte ochranné prostředky, jako jsou rukavice, čepice, ochranné brýle a vesty. To pomůže předejít možným zraněním a zachovat bezpečnost při záchranných akcích.

6. Spolupracujte s ostatními složkami: Při provádění záchranných akcí je důležité spolupracovat s dalšími složkami jako je policie, hasiči a záchranka. Jednotná koordinace šetří čas a zajišťuje efektivitu záchranné operace.

Dodržováním těchto bezpečnostních opatření můžete minimalizovat rizika při záchranných operacích a zajistit maximální efektivitu při pomoci obětem.

Video:

Jak vytáhnout oběť

Nehoda / ODEMKNUTÍ OSOBY / ROZŘEZÁNÍ AUT