Udržet si náskok před vozovkou je jedním z nejzákladnějších prvků bezpečné jízdy. Existují však situace, kdy je jízda vpřed zákonem zakázána, aby se předešlo možnosti nehod a byla zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Znalost těchto situací a dodržování pravidel vám umožní být zodpovědným řidičem a vyhnout se nepříjemným situacím.

Pravidla pro zákaz předjíždění se mohou v jednotlivých zemích lišit a záviset na dopravní situaci. Existují však obecné zásady, které nelze ignorovat. Za prvé, vpřed je zakázáno na úsecích silnice, kde jsou speciální značky označující zákaz. Obvykle se jedná o značky „Zákaz předjíždění“ nebo značku „Provoz v jednom jízdním pruhu“. Upozorňují na přítomnost nebezpečných křižovatek, zatáček nebo úzkých průchodů, kde může být předběžný provoz nebezpečný.

Kromě toho je zakázáno předjíždění na úsecích silnice, kde je příliš špatná viditelnost. Může to být způsobeno špatným osvětlením, mlhou, deštěm nebo sněhem. V takových podmínkách může být snížena viditelnost vozidel, což zvyšuje riziko kolize při předjíždění. Řidiči proto musí být na takových úsecích silnice maximálně opatrní a dodržovat pravidla.

Je zakázáno postupovat po silnici: v jakých případech?

Předjíždění na křižovatkách je zakázáno

Na křižovatkách je předjíždění zakázáno, protože v tomto místě jsou možné manévry ostatních účastníků silničního provozu. Nebezpečí plyne z toho, že při předjíždění na křižovatce si řidič nemusí všimnout jiného vozidla vyjíždějícího ze stejného směru nebo odbočujícího vlevo.

Je zakázáno postupovat na nerovných cestách

Pokud jsou na vozovce nerovnosti, jako jsou zpomalovací hrboly nebo výmoly, je také zakázáno předjíždění. V tomto případě může změna jízdního pruhu způsobit nestabilitu vozidla a ztrátu kontroly.

Je důležité dodržovat pravidla bezpečnosti silničního provozu a zákaz předjíždění je jedním z důležitých prostředků k zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu. Porušení tohoto pravidla může vést k nehodám a vážným následkům.

Situace účinek
Rozcestí Před křižovatkou a na ní je zakázáno postupovat.
Hrboly na silnici Je zakázáno pohybovat se v oblastech s nerovným povrchem.

Pokud je souvislé značení

При наличии сплошной разметки

Je zakázáno předjíždět auto, pokud je na vozovce souvislé značení. Souvislé značení je souvislá čára na povrchu vozovky, která rozděluje proud dopravy do opačných směrů. To znamená, že v tomto úseku silnice je zakázáno předjíždění.

ČTĚTE VÍCE
Nejlepší baterie pro všechna zařízení – volba spolehlivosti, kapacity a účinnosti

Pokud je souvislé značení, řidiči mají následující omezení:

1. Postup je zakázán

Předjíždění před jiným vozidlem na souvislém značení je porušením pravidel silničního provozu. Řidič musí dát přednost jinému vozidlu a počkat na změnu značení.

2. Udržujte bezpečnou vzdálenost

Při jízdě po oblastech se souvislým značením je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost od jedoucího vozidla. Tím se zabrání možnosti kolize v případě náhlého brzdění nebo jiných nouzových situací.

Pamatujte, že dodržování pravidel silničního provozu a respekt k ostatním účastníkům silničního provozu jsou základem bezpečnosti silničního provozu. Je-li souvislé značení, musíte přísně dodržovat zákaz vpředu a být ostražití, abyste předešli nouzové situaci.

V zóně viditelnosti značky „Bez předstihu“.

В зоне видимости знака

V oblasti viditelnosti značky „Zákaz předjíždění“ platí zvláštní omezení, které řidičům zakazuje snažit se dostat před ostatní vozidla. Tento limit je stanoven na určitých úsecích silnice, aby byla zajištěna bezpečnost a předcházelo se možným nehodám.

Řidiči jsou povinni přísně dodržovat toto omezení a zdržet se pokusů předjíždět jiná vozidla nebo jiné druhy dopravy ve viditelné oblasti značky. Nedodržení tohoto pravidla může vést k vážným následkům, zvláště když k porušení dojde na úsecích silnice s omezenou viditelností nebo za špatných povětrnostních podmínek.

Důvody pro zákaz zálohy

Jedním z hlavních důvodů pro zákaz překročení rychlosti v rámci viditelnosti značky je potenciální nebezpečí, které toto jednání může představovat pro všechny účastníky silničního provozu. Řidiči, kteří se snaží předjet jiná vozidla, mohou vytvořit nebezpečnou situaci, zvláště když je protijedoucí provoz hustý nebo je omezená viditelnost. Toto omezení pomáhá snižovat riziko nehod a zvyšuje celkovou bezpečnost na silnici.

Povinnosti řidičů

Řidiči by měli být na silnici vždy pozorní a opatrní, zejména v zónách s omezeným provozem. Musí pečlivě sledovat směr dopravního značení a dodržovat omezení stanovená na tomto úseku silnice. Pokud řidič nemůže postoupit, aniž by porušil pravidla nebo vytvořil nebezpečnou situaci, musí tuto akci opustit a počkat na bezpečnější okamžik k manévru.

Řidiči by proto měli být obzvláště pozorní a opatrní v oblasti viditelnosti značky „Zákaz vjezdu“. Dodržování tohoto limitu pomůže zlepšit bezpečnost silničního provozu a předejít možným nehodám.

ČTĚTE VÍCE
Jak určit optimální délku kabelu pro různé úkoly a provozní podmínky?

V případě nouze

Aby se předešlo ohrožení bezpečnosti a minimalizovalo se riziko dopravních nehod, je zakázáno provádět předběžný manévr v případě mimořádné situace na silnici. Když se objeví neočekávané nebezpečí, jako je kolize, nehoda, kouř nebo jiné překážky, musí řidič okamžitě zasáhnout, aby zabránil mimořádné události a zajistil bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

Místo předjíždění musí v takových situacích řidič zpomalit, zajistit volnost průjezdu a správně vyhodnotit situaci na silnici. Musí být připraven na jakékoli nepředvídatelné situace a rozhodovat se na základě bezpečnostních a dopravních pravidel.

Bez ohledu na to, kdo je viníkem, hlavním úkolem každého řidiče je předcházet dopravním nehodám a zachraňovat životy. Proto je důležité být vždy připraven reagovat na situaci na silnici a chovat se opatrně a zodpovědně.

Video:

Porušení pravidel pro jízdu křižovatkou. Sbírka kontroverzních situací

PŘEDNÁŠKA SDA 2022 PŘEDJÍŽDĚNÍ vozidla. (#Driving Encyclopedia)

B 11. Analýza jízdenek pravidel silničního provozu 2023 na téma předjíždění, předjíždění a protijedoucí provoz. Část 1