Čas od času se každý majitel vozu potýká s potřebou vyměnit nebo opravit baterii. Manipulace s elektrickým systémem vozidla vyžaduje určitá pravidla a opatření, včetně řádného odpojení svorek baterie. Vyvstává však otázka: který terminál by měl být z baterie odstraněn jako první?

Odpověď na tuto otázku je vlastně docela jednoduchá. Nejprve musíte odstranit záporný pól (-) a poté kladný pól (+). Tento postup je způsoben několika důvody, které souvisejí s bezpečností a účinností baterie.

Proč nejprve odstraňujete záporný pól (-)?

Odstranění záporného (-) pólu před kladným (+) pólem je standardní postup při práci s baterií. To je způsobeno skutečností, že pokud se klíč nebo nástroj náhodně dotkne kovových částí vozu, zatímco jsou svorky odstraněny, záporná svorka bez napětí nezpůsobí zkrat. Proto je nejprve odstranění záporného pólu bezpečnostním opatřením, které zabrání možným zkratům nebo jiskření při práci na baterii.

Pamatujte, že při výměně nebo opravě baterie musíte dodržovat bezpečnostní opatření a používat doporučené nástroje, abyste předešli možnému zranění a poškození vašeho vozidla.

Správná sekvence pro vyjmutí terminálu z autobaterie

Правильная последовательность снятия клеммы с аккумулятора для автомобиля

Než začnete odstraňovat svorku baterie, musíte se ujistit, že zapalování je vypnuté, klíčky jsou vyjmuty ze zapalování a že jsou vypnuté světlomety LED. Následován:

1. Odstraňte svorku ze záporného pólu baterie. Chcete-li to provést, musíte odšroubovat upevňovací matici příslušné svorky a opatrně ji sejmout ze sloupu. Nedovolte, aby se nástroje nebo kabely dostaly do kontaktu s jinými kovovými povrchy.

2. Odstraňte svorku z kladného pólu baterie. Stejně tak odšroubujte upevňovací matici a opatrně vyjměte svorku z pólu baterie.

Je důležité si uvědomit, že nejprve musíte odpojit terminál od záporného pólu baterie a poté od kladného pólu. S touto sekvencí jsou minimalizována rizika zkratu v napájecím obvodu.

Kromě toho stojí za to věnovat pozornost způsobu upevnění terminálu. Pokud je zajištěna maticí, měli byste se po instalaci terminálu na sloup ujistit, že je matice správně utažena. Příliš těsné utažení může vést k nadměrnému utažení a deformaci tyče, což povede k problémům při dalším provozu.

Dodržením správného pořadí pro vyjmutí terminálu z baterie a dodržením bezpečnostních opatření můžete bez problémů provést opravu nebo vyměnit baterii na svém voze.

ČTĚTE VÍCE
Kdo vyhrává v soutěžích o provoz ve dvoře – chodci, motoristé nebo cyklisté?

Kterou svorku baterie mám vyjmout jako první?

Je důležité si pamatovat, že baterie mohou obsahovat škodlivé chemikálie, proto je třeba dodržovat základní opatření, abyste zůstali v bezpečí: používejte ochranné rukavice a nekuřte.

Postup pro vyjmutí svorek z baterie:

Порядок снятия клемм с аккумулятора:

  1. Při demontáži svorek se ujistěte, že nedochází k zábleskům nebo jiskření.

Parametry terminálu baterie:

Параметры клемм аккумулятора:

Měl by být nejprve odstraněn záporný nebo kladný pól?

Следует ли снимать отрицательную или положительную клемму первой?

Při práci s autobaterií často vyvstává otázka, kterou svorku začít odstraňovat. Odpověď je jednoduchá: nejprve musí být odstraněn záporný pól.

Záporná svorka, obvykle označená “-” nebo barvou černého vodiče, je připojena k podvozku vozidla a je zemnicí svorkou. První odstranění záporného pólu pomůže zabránit zkratům a poškození elektrických součástí vozidla, pokud se kladný pól náhodně dotkne kovových částí.

Při vyjímání baterie odšroubujte matici svorky, poté opatrně uvolněte svorku a baterii lze vyjmout. Při instalaci baterie musíte nejprve připojit kladný pól a poté záporný pól.

Pozitivní terminál Negativní terminál
+»+» „-“
Červená barva Černá barva

S ohledem na výše uvedené pamatujte, že pro bezpečnou práci s autobaterií je doporučeným postupem nejprve odstranit záporný pól.

Jak správně odpojit svorku baterie bez jejího poškození?

Как правильно отсоединить клемму аккумулятора без повреждений?

Než začnete s odpojováním, ujistěte se, že je vypnuté zapalování a vaše ruce nejsou špinavé od nečistot nebo oleje, aby nedošlo ke zkratu. Je důležité si uvědomit, že nejprve je odpojen záporný pól a poté kladný.

Kroky k odpojení terminálu baterie:

  1. Nasaďte si ochranné rukavice a brýle.
  2. Pomocí klíče nebo šroubováku povolte upínací matici na záporné (-) svorce.
  3. Opatrně vyjměte záporný pól z baterie.
  4. Ujistěte se, že se záporný pól nedotýká jiných kovových částí vozidla.
  5. Opakujte stejné kroky pro kladnou svorku (+).

Při odpojování pólu baterie se ujistěte, že se kovových pólů nedotýkáte rukama nebo nářadím. To pomůže předejít možným zkratům a poškození elektrického vedení vozidla.

Po vyjmutí pólu baterie se doporučuje počkat několik minut, než budete pokračovat. Tím se vybijí všechny elektrické součásti a sníží se riziko jiskření při opětovném připojování svorek. Upevnění svorek se obvykle provádí v opačném pořadí – nejprve kladné, pak záporné.

ČTĚTE VÍCE
Jak pochopit, že je čas vyměnit granát - klíčové signály a tipy

Je důležité si uvědomit, že správné zacházení s baterií je zárukou bezpečnosti a spolehlivého provozu vozidla. Máte-li jakékoli pochybnosti o svých schopnostech nebo potížích, doporučuje se kontaktovat specialisty, aby provedli tento postup.

Buďte opatrní a postupujte podle pokynů, abyste úspěšně odpojili svorku baterie bez poškození!

Video:

KTERÝ KONEKTOR BATERIE BY MĚL BÝT NEJPRVE VYJMUT? – A pak SI TO NEJDŘÍVE OBLEČTE??

To se stane, když odpojíte terminál z baterie, když je motor/baterie v chodu

Jak správně „SVÍTIT“ auto a nespálit veškerou elektroniku, jako to udělali mně.