Binar je termín, který se vyskytuje v různých oblastech a má různé významy. Ve svém základním významu binární soubor popisuje způsob reprezentace informace na základě dvou stavů nebo hodnot.

Slovo „binar“ pochází z latinského slova „binarius“, což znamená „obsahující dva prvky“. V informačních technologiích „binární“ označuje číselný systém, kde jsou čísla a symboly reprezentovány pouze dvěma číslicemi – 0 a 1.

Tento číselný systém je široce používán v informatice, kde každý bit (binární číslice) představuje přítomnost nebo nepřítomnost napětí. Počítače jsou tedy založeny na binární logice a fungují na základě informací reprezentovaných ve formě „zapnuto/vypnuto“ nebo „ano/ne“.

Kromě toho může být termín “binární” použit v jiných kontextech. Může například označovat dvojici objektů nebo prvků sestávajících ze dvou částí. Také v biochemii může odkazovat na chemickou sloučeninu vytvořenou ze dvou prvků. V obecném smyslu „binární“ popisuje binární nebo duální povahu něčeho.

Co je Binar?

Что такое Бинар?

V binárním systému se každé číslici říká bit (z anglického „binary digit“). Bit může nabývat pouze jedné ze dvou hodnot: 0 nebo 1. Na základě těchto dvou symbolů lze kódovat a přenášet informace. Binární čísla se zapisují jako posloupnost bitů, přičemž každý bit má svou vlastní pozici a váhu v čísle.

V počítačích umožňuje binární reprezentace dat efektivní využití elektronických obvodů a logických operací ke zpracování informací. Bity lze například kombinovat k reprezentaci symbolů, čísel, obrázků a zvuků ak provádění aritmetických a logických operací.

Variace binárního číselného systému zahrnují binární kód, binární reprezentace čísel, binární soubory a binární komunikační protokoly. Binární data mohou být také reprezentována v textové podobě pomocí abecedy 0 a 1, jako je řetězec bitů.

Binární je nedílnou součástí provozu počítačů a informačních technologií. Porozumění a schopnost pracovat s binárními daty jsou klíčové dovednosti pro programátory, systémové administrátory a další odborníky na informační technologie.

Binární v programování

Бинар в программировании

Binární čísla

Бинарные числа

Binární čísla jsou vyjádřena jako sekvence bitů (binární číslice). Každý bit může být 0 nebo 1. Například číslo 10 v binárním systému je zapsáno jako 1010.

Binární čísla se v programování široce používají k reprezentaci číselných hodnot, jako jsou celá čísla, reálná čísla a další číselná data. Umožňují počítači snadno a efektivně zpracovávat číselné informace.

ČTĚTE VÍCE
Jaký negativní dopad mají odpadky na životní prostředí a lidské zdraví!

Binární operace

Бинарные операции

V programování můžete provádět různé operace s binárními čísly, jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení. Binární operace jsou prováděny bitově: každý bit dvou čísel je porovnán a na základě tohoto výsledku je provedena odpovídající operace.

Kromě aritmetických operací lze binární čísla použít pro bitové operace, jako je posouvání bitů doleva a doprava, bitové AND, bitové OR, bitové exkluzivní OR atd. Tyto operace se často používají v operačních systémech a algoritmech zpracování dat.

Binární soubory

Бинарные файлы

Binární soubory se také používají v programování. Binární soubor obsahuje informace zapsané v binárním formátu. Může obsahovat data různých typů, struktur a formátů.

Binární soubory se používají k ukládání a přenosu složitých dat, jako jsou obrázky, videa, zvukové soubory, archivy atd. Poskytují kompaktnější prezentaci dat a efektivnější zpracování informací počítačem.

Závěr

Заключение

Binární v programování hraje důležitou roli při reprezentaci a zpracování informací. Binární čísla a operace s nimi se používají k práci s číselnými daty a binární soubory poskytují efektivní ukládání a přenos komplexních dat.

Binární číselná soustava

V binárním číselném systému každá číslice, nazývaná také bit (z anglického „binary digit“), představuje jedničku nebo nulu. Kombinace dvou bitů může představovat čísla od 0 do 3: 00, 01, 10 a 11.

Binární číselný systém je široce používán v digitální elektronice a počítačích, protože je snadno implementován pomocí elektronických obvodů založených na binárních prvcích (logických hradlech). Navíc, v informatice, binární číselný systém je používán reprezentovat informaci v binárním kódu.

Příklady aplikací systému binárních čísel zahrnují kódování textových informací do binárního formátu, reprezentaci a zpracování obrazů a zvuku v počítačích a přenos dat digitálními komunikačními kanály.

Binární číselná soustava má své výhody i omezení. Na jedné straně binární kód umožňuje přesné a spolehlivé zobrazení a zpracování informací. Na druhou stranu použití dvou číslic může vést k delším číselným zadáním a složitějším matematickým operacím.

Desetinné číslo Binární číslo
1 1
2 10
3 11
4 100
5 101

Jak je vidět z tabulky, v binárním číselném systému vede zvýšení čísla o jedničku k přidání nového bitu doleva. To umožňuje, aby jakékoli kladné celé číslo bylo reprezentováno kombinací binárních číslic.

Binární strom

Бинарное дерево

Hlavní myšlenkou binárního stromu je pohodlně reprezentovat data a efektivně provádět operace vkládání, mazání a vyhledávání. Každý prvek binárního stromu se nazývá uzel a obsahuje nějakou hodnotu, kterou může být nějaký druh objektu nebo primitivní datový typ.

ČTĚTE VÍCE
Jaký výkon zvolit, aby konvice fungovala efektivně a rychle ohřívala vodu?

Uzly binárního stromu mohou být vzájemně propojeny podle určitých pravidel. Levý potomek každého uzlu musí mít hodnotu menší nebo rovnou hodnotě nadřazeného uzlu a pravý potomek musí mít hodnotu větší nebo rovnou hodnotě. Toto pravidlo se nazývá pravidlo řazení.

Výhody binárního stromu:

Преимущества бинарного дерева:

1. Rychlé hledání: Díky řazení prvků lze vyhledání prvku v binárním stromu provádět v čase úměrném logaritmu počtu prvků.

2. Pohodlné vkládání a vyjímání: Přidání nebo odebrání prvku v binárním stromu je rychlé a efektivní.

Příklad:

Пример:

Zvažte příklad binárního stromu, kde hodnoty prvků jsou celá čísla:

8 / 3 10 / 1 6 14 / / 4 7 13

V tomto příkladu je 8 kořenový uzel a 3 a 10 jsou jeho potomci. Uzel 3 má potomky 1 a 6 a uzel 10 má pouze potomka 14. Uzel 6 má potomky 4 a 7 a uzel 14 má potomka 13.

Binární strom je flexibilní a výkonná datová struktura, která nachází uplatnění v různých algoritmech a softwarových řešeních.

Video:

Jak funguje binární marketing Co je binární

Binární číselná soustava – nejjednodušší vysvětlení

Co je Binar. Je binar finanční pyramida? Fakta a mýty o binárním systému. Dynamický binární bonus.