Dopravní policie je jedním z klíčových vládních orgánů odpovědných za zajištění bezpečnosti silničního provozu. Dopravní policisté mají právo provádět kontroly různých aspektů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích a dodržováním pravidel ze strany účastníků silničního provozu.

Práva a pravomoci dopravních policistů jsou dány zákonem a umožňují jim provádět kontroly účastníků silničního provozu. Zejména má dopravní policista právo zkontrolovat řidičský průkaz, technický stav vozu, doklady k vozidlu a náklad. Zaměstnanec může také zkontrolovat, zda účastníci dodržují pravidla silničního provozu, a také zkontrolovat alkoholovou nebo drogovou intoxikaci řidiče.

Je důležité pochopit, že dopravní policisté vykonávají svou činnost v zájmu veřejné bezpečnosti a dodržování pravidel silničního provozu. Kontroly prováděné zaměstnanci jsou zaměřeny na prevenci dopravních nehod, zlepšení bezpečnosti silničního provozu a snížení počtu přestupků na pozemních komunikacích.

Dopravní policista: co může kontrolovat?

Můžete být hrdí na to, že jste zaměstnancem Státního inspektorátu bezpečnosti silničního provozu (STSI), který sleduje a dohlíží na dodržování pravidel silničního provozu v Rusku. Jaké přesně má ale dopravní policista pravomoci a co může kontrolovat?

Dokumentace

Jedním z důležitých úkolů dopravního policisty je kontrola souladu dokladů řidičů a vozidel s aktuálními legislativními normami. Má právo požadovat předložení řidičského průkazu, technického pasu, pojistky, registračních dokladů a dalších potřebných dokladů. Dopravní policista může také zkontrolovat dostupnost a pravost zvláštních povolení pro přepravu nebezpečného zboží nebo jiné zvláštní druhy přepravy.

Vozidla

Dopravní policista má právo kontrolovat technický stav vozidla. Dokáže si vůz prohlédnout, zkontrolovat činnost světel, brzd, pneumatik, tlumičů a dalších bezpečnostních prvků. V případě zjištění přestupků může dopravní policista sepsat protokol o přestupku, vydat příkaz k odstranění nedostatků nebo nařídit přistavení vozidla k technické kontrole.

Dopravní policista navíc dohlíží na dodržování pravidel pro nakládku a vykládku nákladních vozidel a také na bezpečnost přepravy cestujících. Může zkontrolovat přítomnost speciálního označení v autobuse, přítomnost bezpečnostních pásů, stav sedadel a dveří a také zkontrolovat dostupnost potřebných dokumentů a formulářů pro možnost komerční přepravy.

Kromě toho má dopravní policista právo kontrolovat intoxikaci řidiče alkoholem a drogami, jakož i odhalit a odebrat řidičský průkaz, pokud existují vhodné důvody.

Policista dopravní policie má tedy širokou škálu práv a pravomocí provádět kontroly na ruských silnicích. Dokáže kontrolovat doklady, technickou provozuschopnost vozidel, správnou nakládku a přepravu zboží a také hlídat přípustnost alkoholové a drogové intoxikace řidičů. Všechny tyto kontroly pomáhají zajistit bezpečnost silničního provozu a snížit počet nehod na silnicích.

ČTĚTE VÍCE
Kamery zaznamenávající dopravní přestupky – jaké pokuty můžete očekávat?

Právní základ pro kontroly dopravní policie

Divize Státní inspekce bezpečnosti silničního provozu (STSI) má legislativní pravomoc provádět kontroly v souladu s platnými zákony Ruské federace.

Hlavní právní akty upravující provádění kontrol dopravní policie jsou:

1. Federální zákon „o policii“
2. Federální zákon „o bezpečnosti silničního provozu“
3. Kodex správních deliktů Ruské federace

Ve výčtu pravomocí dopravních policistů při kontrolách jsou uvedeny tyto činnosti:

1. Kontrola dokladů souvisejících s řízením vozidel: řidičské průkazy, technická dokumentace k vozidlu a další doklady osvědčující vlastnictví.

2. Absolvování kontrol vozidel na dodržování platné legislativy v oblasti bezpečnosti silničního provozu: dostupnost a provozuschopnost zařízení, správná instalace a umístění speciálních signálů atd.

3. Zastavování a kontrola vozidel za účelem zjištění možných přestupků v dopravě, včetně kontroly na přítomnost zakázaných předmětů nebo látek.

Dopravní policisté provádějí kontroly k zajištění bezpečnosti silničního provozu a dodržování pravidel silničního provozu, jakož i oprávněnosti vlastnictví a užívání vozidel.

Jaké doklady může dopravní policista požadovat?

Какие документы может запросить сотрудник ГИБДД?

Zaměstnanec Státní inspekce bezpečnosti silničního provozu (STSI) má právo kontrolovat doklady řidičů, majitelů vozidel a cestujících za účelem kontroly dodržování dopravních a bezpečnostních pravidel. Při kontrole může dopravní policista požadovat tyto doklady:

Řidičský průkaz

Dopravní policista má právo kontrolovat řidičský průkaz. Řidič musí předložit originál řidičského průkazu odpovídající kategorii vozidla, které řídí. Kontroluje se doba platnosti, pravost a soulad údajů řidiče.

Cestovní pas

Dopravní policista může požádat cestující a majitele vozidel o předložení cestovního pasu k prokázání totožnosti a státního občanství. Při kontrole dopravní policista kontroluje pravost dokladu a soulad údajů osob předávaných dopravní policii.

Je důležité si uvědomit, že dopravní policista nemá právo kontrolovat jiné doklady než ty, které stanoví legislativa. Pokud policista dopravní policie požaduje předložení dalších dokumentů, které zákon nestanoví, má občan právo obrátit se na vyšší orgány, aby chránily jeho práva.

Jaké prostředky a doklady lze kontrolovat při zastavení dopravní policie?

Какие средства и документы могут проверяться при остановке ГИБДД?

Dopravní policisté mají právo při zastavování vozidla kontrolovat řadu prostředků a dokladů. Tyto kontroly jsou prováděny k zajištění bezpečnosti silničního provozu a dodržování dopravních předpisů.

1. Řidičský průkaz

Jedním z hlavních dokladů, které lze kontrolovat, je řidičský průkaz. Dopravní policisté mohou vyzvat řidiče k předložení řidičského průkazu k ověření jeho pravosti a shody s kategorií vozidla, které řídí. V případě absence nebo nesprávné kategorie práv může být řidiči uložena pokuta nebo může dopravní policie přijmout jiná opatření.

ČTĚTE VÍCE
Základní metody odmašťování povrchů před lakováním

2. Technický stav vozidla

Dopravní policisté mají právo kontrolovat technický stav vozidla. To zahrnuje kontrolu provozuschopnosti světel a zvuků, stavu pneumatik, brzdových systémů, odpružení a dalších základních prvků vozu. V případě zjištění poruch může být řidiči vydán příkaz k odstranění nedostatků nebo může být uložena pokuta.

3. Dokumenty vozidla

Žádost o předložení dokladů k vozidlu lze podat i při zastavení dopravní policie. Mezi takové dokumenty patří osvědčení o registraci vozidla, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, průkaz nebo povolení pro zvláštní typy vozidel a další.

Pokud doklady chybí nebo jsou nesprávné, může být porušovateli uložena pokuta nebo jiná opatření stanovená zákonem.

Kromě výše uvedených pomůcek a dokladů mohou dopravní policisté kontrolovat také přítomnost alkoholu a drog u řidiče, používání mobilních zařízení za jízdy a další přestupky.

Video:

Může dopravní policie v roce 2023 zastavit jen kvůli kontrole dokladů? Důvod zastavení dopravy

Co dělat, když vás ZASTAVÍ inspektor dopravní policie? / Práva a povinnosti řidičů!

Zákaz kontroly dokladů řidičů, kteří neporušili pravidla silničního provozu. Oficiální odpověď dopravní policie