Cyklostezka je jízdní pruh určený speciálně pro kola na silnici nebo odděleně od ní. Umožňuje zajistit bezpečný pohyb cyklistů a zlepšit jejich podmínky pohybu po městě. Aby cyklisté mohli stezku maximálně využít, musí být na vozovce zřetelně označena speciálním značením.

Jedním z nejčastějších způsobů značení cyklostezky je použití barvy. Barva cyklostezek je obvykle zelená nebo červená. Každá země může mít jiná pravidla týkající se barevných schémat, proto byste si měli před nastavením cyklostezky ověřit místní zákony.

Kromě barevného značení jsou cyklostezky někdy v noci osvětleny speciálními světelnými prvky. Děje se tak za účelem zvýšení viditelnosti stezky a zajištění bezpečnosti cyklistů v noci. K tomuto účelu lze použít i reflexní pásku nebo vysoce reflexní barvu.

Značení na cyklostezce

Značení na cyklostezce:

Отметки на велосипедной дорожке:

Cyklostezky jsou obvykle značeny speciálními značkami, které pomáhají cyklistům po nich bezpečně navigovat.

1. Dělící čáry:

1. Разделительные линии:

Cyklostezky mají často střední čáry, které oddělují cyklostezku od silnice nebo chodníku. Tyto čáry pomáhají řidičům a chodcům pochopit hranice jízdního pruhu pro cyklisty a dodržovat pravidla silničního provozu.

2. Piktogramy:

2. Пиктограммы:

Na cyklostezkách můžete často vidět piktogramy, které označují, že stezka je pouze pro cyklisty. Může se jednat o obrázek jízdního kola nebo o kombinaci obrázků jízdního kola a chodce, aby bylo zřejmé, že stezku sdílejí cyklisté a chodci.

Je však důležité si uvědomit, že značení jízdních pruhů pro cyklisty se může v jednotlivých městech a zemích lišit. Před použitím cyklostezky v nové lokalitě je proto nutné seznámit se s místními pravidly a předpisy.

Značka jízdních pruhů pro cyklisty

Отметка велосипедной дорожки

Hlavními prvky značení cyklostezky jsou povrch, značení a dopravní značky. Povrch cyklostezky se obvykle liší od povrchu běžné silnice a vytváří příjemné prostředí pro jízdu na kole. Často se používá asfaltový nebo betonový nátěr a také speciální materiály pro zajištění dobré přilnavosti kol jízdních kol.

Značení jízdních pruhů pro cyklisty

Разметка велосипедной дорожки

Značení hraje důležitou roli při označování hranic cyklostezky. Umožňuje cyklistům a motoristům jasně vidět hranice svého jízdního pruhu. K označení cyklistické stezky se obvykle používají speciální symboly, včetně obrázku jízdního kola a šipek označujících směr jízdy. Značení se obvykle nanáší bílou barvou na asfaltový nebo betonový povrch vozovky.

ČTĚTE VÍCE
Jaké je napětí, které jde do tachometru automobilu - podívejme se na otázku podrobně

Dopravní značky pro cyklostezku

Дорожные знаки для велосипедной дорожки

Významnou roli při zajišťování bezpečnosti na cyklostezkách hrají také dopravní značky. Pomáhají cyklistům a motoristům pochopit a dodržovat dopravní předpisy. Cyklostezky mají obvykle značky označující začátek a konec jízdního pruhu pro cyklisty, značky přednosti a výnosu a značky označující nebezpečí nebo zákazy.

Symbol Hodnota
Символ 1 Začátek cyklostezky
Символ 2 Konec cyklostezky
Символ 3 Dejte přednost cyklistům
Символ 4 Nebezpečí: nerovný povrch

Pravidla pro značení cyklostezky

Правила отметки велосипедной дорожки

Označte barvu

Цвет отметки

Cyklostezky bývají značeny speciální barvou. Většina zemí v Evropě a Severní Americe používá červenou, zatímco Japonsko používá modrou. To pomáhá zviditelnit a rozpoznat cyklostezky.

Geometrické označení

Značení jízdního pruhu pro cyklisty může také obsahovat geometrické symboly, které označují, že jízdní pruh je vhodný pro cyklisty. Obvykle jsou to šipky, obrázek cyklisty nebo slovo „kolo“. Toto značení pomáhá účastníkům silničního provozu snadno rozpoznat, že cyklisté používají vozovku, a dodržovat příslušná pravidla a omezení.

Umístěte značku

Размещение отметки

Značení jízdního pruhu pro cyklisty musí být dobře viditelné a viditelné pro všechny účastníky silničního provozu. Obvykle se nachází rovnoběžně s vozovkou, ale v bezpečné vzdálenosti od ní. V některých případech může být značka oddělena obrubníkem nebo jinou překážkou, která odděluje jízdní pruh pro cyklisty od ostatních jízdních pruhů.

  • Značka musí být pravidelně aktualizována a udržována v dobrém stavu.
  • Křižuje-li stezka pro cyklisty komunikace pro chodce nebo vozidla, musí být propojena vhodnými přechody a semafory, aby byla zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního provozu.
  • Účastníci silničního provozu musí dodržovat pravidla a omezení spojená s užíváním cyklostezky, aby se předešlo případným konfliktům a nehodám.

Správné značení cyklostezek hraje důležitou roli při zajištění bezpečnosti cyklistů a ostatních účastníků silničního provozu. Vyznačené cyklopruhy pomáhají zlepšit interakci mezi cyklisty a řidiči automobilů a pomáhají vytvářet bezpečnější a pohodlnější dopravní infrastrukturu.

Požadavky na vyznačení cyklopruhu

Требования к отметке велосипедной дорожки

Značení cyklostezky se provádí v souladu s určitými požadavky, které zajišťují bezpečnost a komfort pohybu cyklistů. Níže jsou uvedeny základní požadavky na značení cyklostezky:

1. Šířka

Cyklistický pruh musí být dostatečně široký, aby bezpečně pojal dva protijedoucí cyklisty. Minimální doporučená šířka cyklostezky je 1,5 metru.

2. Barva a kontrast

Pro vyznačení cyklostezky se používá speciální nátěr, který má jasnou barvu a dobrý kontrast s okolím. Cyklistické pruhy jsou obvykle vyznačeny červeně nebo zeleně, takže je lze snadno odlišit od silničních značek a chodníků.

ČTĚTE VÍCE
Podrobné pokyny pro nanášení lepidla na strop - krok za krokem, s tipy a triky

3. Značky a symboly

3. Отметки и символы

Na cyklostezce musí být umístěny příslušné značky a symboly, které označují, že tato část komunikace patří cyklistům. Obvykle se jedná o obrázek jízdního kola nebo nápis „Cyklostezka“. Tyto značky pomáhají cyklistům orientovat se na silnici a zvyšují jejich bezpečnost.

4. Oddělte samostatným proužkem

Ideální variantou pro cyklopruh je jeho oddělení do samostatného pruhu, fyzicky odděleného od automobilové dopravy. Toto oddělení umožňuje cyklistům cítit se více chráněni a vyhnout se možnosti srážky s auty. Do střednic jsou zároveň zabudovány speciální bezpečnostní prvky, které brání autům v průjezdu cyklostezkami.

5. Značení a značky

Cyklostezka musí být označena nejen vizuálně, ale také pomocí dopravního značení a speciálních značek. To umožňuje motoristům a chodcům pochopit, že silnice je určena pro cyklisty a přijmout vhodná bezpečnostní opatření.

Dodržování tohoto značení cyklopruhů pomáhá vytvářet bezpečné a pohodlné prostředí pro cyklisty, podporuje rozvoj cyklistické infrastruktury a propagaci cyklistické kultury ve městech.

Video:

Pruh a cesta pro cyklisty

obecná ustanovení 1 2 kolo cyklista cyklistická stezka cyklistická zóna

Jak ?! Jsou v Německu cyklostezky? jaké jsou pokuty? Na kole po městě!