Při prodeji garáže je důležité uzavřít kupní smlouvu na ochranu vašich zájmů. Tento dokument je základem transakce a musí jasně popisovat všechny podmínky a požadavky stran.

Před podpisem smlouvy se doporučuje pečlivě prostudovat její obsah a věnovat pozornost řadě důležitých bodů. Za prvé, smlouva musí obsahovat údaje o prodávajícím a kupujícím, jakož i informace o předmětu prodeje, jeho oblasti a umístění.

Smlouva by také měla uvádět náklady na garáž a způsoby platby. Je důležité podrobně specifikovat všechny platební podmínky, včetně výše zálohy a načasování její platby, jakož i výši zbývajících nákladů a načasování jejího splacení. Jsou možné různé možnosti platby, proto se vyplatí všechny body probrat předem, aby se v budoucnu předešlo nedorozuměním.

Co by mělo být ve smlouvě o prodeji garáže?

Что должно быть в договоре купли продажи гаража?

1. Identifikační údaje prodávajícího a kupujícího:

Ve smlouvě musí být uvedena celá příjmení, jména a příjmení prodávajícího a kupujícího, adresy jejich bydliště, údaje o pasu (série, číslo, kým a kdy byl pas vydán) a kontaktní údaje (telefon, email).

2. Popis garáže a její vlastnosti:

Ve smlouvě musí být uveden přesný popis garáže, jako je její adresa, číslo, počet podlaží, plocha a technický stav. Dále je nutné uvést informace o přítomnosti či nepřítomnosti elektřiny, vody a sociálního zařízení.

3. Cena a platební podmínky:

Ve smlouvě musí být uvedeny úplné náklady na garáž a podmínky její platby. Je nutné uvést výši zálohy, načasování a postup platby a také informaci o možnosti vrácení zálohy v případě neobdržení smluvního závazku.

4. Vlastnictví a věcná břemena:

V kupní smlouvě musí být uvedeno, zda je prodávající úplným vlastníkem garáže a zda k této nemovitosti existují nějaká práva třetích osob. Ve smlouvě můžete také uvést výpis z Jednotného státního rejstříku s informacemi o garáži.

5. Odpovědnost stran:

Smlouva musí obsahovat informace o případných pokutách a sankcích, které jsou stanoveny pro případ neplnění nebo nesprávného plnění závazků stranami.

6. Načasování a postup převodu garáže:

Ve smlouvě musí být uvedeno datum a postup převodu garáže z prodávajícího na kupujícího. K tomu obvykle dochází po úplném uhrazení ceny garáže.

7. Další podmínky:

Ve smlouvě mohou být uvedeny i další dodatečné podmínky, které mohou být pro strany důležité, například podmínky povinného pojištění garáže nebo možnosti jejího pronájmu.

ČTĚTE VÍCE
Srovnání cen – Kia a Hyundai – které auto stojí víc?

Pamatujte, že smlouva o prodeji garáže musí být písemná, podepsaná prodávajícím i kupujícím a ověřená jejich notářskou pečetí, aby byla zajištěna její právní platnost.

Popis garáže a prodejce

Описание гаража и продавца

Tato část smlouvy o prodeji garáže obsahuje podrobný popis garážového stání a také informace o prodávajícím.

Popis garáže

Описание гаража

Garáž je samostatná místnost na adrese _______ (adresa garáže). Plocha garáže je _______ metrů čtverečních. Prostory mají přístupnou příjezdovou komunikaci a pohodlný výjezd. Garáž je vybavena zdrojem energie a osvětlením. Uvnitř místnosti je jáma pro provádění oprav a údržby vozu. Garáž také poskytuje další úložný prostor pro nářadí a příslušenství.

Prodávající

Продавец

Prodávající je fyzická osoba: Příjmení Jméno Patronymie, datum narození __.__.____, řada pasu _______ číslo ________ vydaný __.__.____ rok, místo bydliště: _______ (adresa prodávajícího). Prodávající je vlastníkem garáže a má plné právo ji prodat. Při prodeji garáže se prodávající zavazuje poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci a vlastnické doklady.

Příjmení, jméno a patronymie prodávajícího: Příjmení Jméno Patronymic
Datum narození prodejce: __.__.____
Údaje o pasu prodejce: Řada _______ číslo ________, vydáno __.__.____ rok
Místo bydliště prodávajícího: Adresa prodávajícího

Podmínky transakce

Условия и сроки сделки

Smlouva o prodeji a koupi garáže specifikuje určité podmínky transakce, které se strany zavazují dodržovat.

Podmínky transakce

Условия сделки

Jednou z hlavních podmínek transakce je stanovení přesné ceny garáže. Ve smlouvě musí být uvedena částka, za kterou se prodávající zavazuje převést garáž na kupujícího.

Dohoda rovněž upřesňuje postup pro vyrovnání mezi stranami. Může se jednat o indikaci potřeby platby předem, získání bankovního úvěru nebo použití jiných způsobů platby za transakci.

Je bezpodmínečně nutné stanovit termíny převodu garáže. Musí být konkrétní a určité. Pokud nebude transakce dokončena ve stanovené lhůtě, mohou mezi stranami nastat neshody a problémy.

Podmínky transakce

Сроки сделки

I když jsou podmínky transakce obvykle stanoveny ve smlouvě, mohou se strany dohodnout na jiných podmínkách, pokud je to pro obě strany výhodné. Je také důležité vzít v úvahu, že právní předpisy mohou stanovit určité lhůty pro nákup a prodej garáží.

Smlouva může určit datum, do kterého se strany zavazují transakci provést, a také stanovit povinnost vzájemně se informovat o případném prodlení s provedením transakce.

ČTĚTE VÍCE
Syntetický nebo polosyntetický olej – který tlačí mazivo na viskóznější cestu?

Při nastavování podmínek obchodu je důležité vzít v úvahu všechna zákonná omezení a požadavky spojené s provedením obchodu a převodem vlastnictví garáže.

Odpovědnost stran a řešení sporů

Ответственность сторон и решение споров

Smlouva o prodeji a koupi garáže musí zakládat odpovědnost stran za nesplnění povinností a protiprávní jednání.

Prodávající se zavazuje převést garáž na kupujícího bez jakýchkoliv břemen či práv třetích osob. V případě zjištění nároků nebo požadavků třetích osob vůči garáži se prodávající zavazuje nahradit kupujícímu veškeré ztráty, které mu vznikly.

Kupující se na oplátku zavazuje uhradit dohodnutou částku za garáž ve stanoveném termínu. V případě prodlení s platbou se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu penále v souladu s podmínkami smlouvy.

Řešení sporů

Регулирование споров

V případě sporů a neshod mezi smluvními stranami se zavazují usilovat o jejich vyřešení jednáním a dohodou. Pokud strany nemohou dosáhnout oboustranně přijatelného řešení sporu, zavazují se kontaktovat notáře nebo jinou nezávislou třetí stranu, aby spor vyřešili tak, jak se strany dohodly.

Nepodaří-li se spor vyřešit jednáním nebo třetí stranou, mají smluvní strany právo obrátit se na soud, aby spor vyřešil v souladu s platnou legislativou.

Soudní výdaje

Судебные расходы

Pokud je žaloba podána u soudu, náklady soudního řízení, včetně, ale nejen, státních poplatků, právních zástupců a znalců, nese strana, která spor prohrála.

Video:

Pronájem garáží. Nákup, pronájem a prodej garáží. 250 tisíc rublů měsíčně

Předběžná smlouva o koupi a prodeji nemovitosti | Klady a hlavní nebezpečí

Jak podvádějí Avito při prodeji garáží?