Držení řidičského průkazu je základním požadavkem bezpečné a zodpovědné jízdy. V některých případech však může být řidiči toto privilegium odebráno kvůli porušení pravidel silničního provozu. Jde o opatření státu k zajištění veřejné bezpečnosti a předcházení možnému ohrožení ostatních účastníků silničního provozu.

Nejčastější důvody pro odebrání řidičského průkazu jsou:

  • Překročená rychlost. Nerespektování rychlostních limitů je vážný přestupek a může vést ke ztrátě řidičského průkazu. Navíc recidivisté, kteří systematicky porušují rychlostní limity, mohou ztratit právo řídit na dlouhou dobu.
  • Řízení pod vlivem alkoholu. Porušení pravidel souvisejících s požíváním alkoholu nebo drog je považováno za závažný trestný čin a může vést k úplnému odebrání řidičského průkazu. Takovým řidičům navíc mohou hrozit pokuty a trestní odpovědnost.
  • Nedodržování pravidel silničního provozu. Do kategorie přestupků, které mohou vést k dočasnému nebo trvalému odebrání řidičského průkazu, patří: ignorování červeného semaforu, projíždění zákazového signálu, nesprávné předjíždění, vytváření mimořádné situace, agresivní chování na silnici, překračování povoleného zatížení atd. .

Je třeba poznamenat, že odebrání řidičského průkazu je přísné opatření, které se uplatňuje v souladu se zákonem a je stanoveno soudem. Pro řidiče je to další motivace k dodržování pravidel silničního provozu a zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

Proč je odebrán řidičský průkaz?

За что отбирают водительские права?

Řidičský průkaz může být odebrán soudem nebo správním orgánem v případě závažného porušení pravidel silničního provozu nebo jiných trestných činů souvisejících s řízením vozidla. Taková porušení mohou mít vážné důsledky pro bezpečnost silničního provozu a veřejné zdraví.

Hlavní důvody pro odebrání řidičského průkazu:

Основные причины лишения водительских прав:

1. Řízení pod vlivem alkoholu je jedním z nejčastějších důvodů pro odebrání řidičského průkazu. Opilí řidiči představují vážnou hrozbu pro všechny účastníky silničního provozu a mohou způsobit vážné nehody a smrt. Řízení pod vlivem alkoholu je v rozporu se zákonem a bude mít za následek ztrátu řidičského průkazu.

2. Překročení rychlosti je dalším běžným důvodem pozastavení licence. Překročení rychlosti často vede k nehodám a vážným zraněním. Řidiči, kteří soustavně porušují povolenou rychlost, mohou být potrestáni odebráním řidičského průkazu.

3. Vyhýbání se policii nebo nerespektování pokynů policisty – takové jednání je považováno za odpor k vymáhání práva a může vést ke ztrátě práv. Zákon ukládá řidičům, aby plnili pokyny policie a spolupracovali s nimi v případě kontroly průkazu nebo zastavení.

ČTĚTE VÍCE
Jak bezpečně brzdit v autě bez protiblokovacích brzd (ABS)

4. Soustavné porušování pravidel silničního provozu – řidičům, kteří soustavně porušují pravidla silničního provozu, může být odebrán řidičský průkaz. To může zahrnovat porušení, jako je jízda na červenou, nedovolené odbočení, nepřijetí přednosti a další.

Postup při odebrání řidičského průkazu:

Řízení o odnětí řidičského průkazu začíná sepsáním protokolu o správním deliktu nebo protokolu o nehodě. Řidič pak dostane příležitost představit svou stránku příběhu. O zbavení nebo vydržení práva v případě porušení zákona rozhoduje soud.

Jakmile je rozhodnuto o odebrání řidičského průkazu, jsou řidiči povinni předložit řidičský průkaz v předepsané lhůtě. Někteří porušovatelé mohou být také požádáni, aby absolvovali povinné kurzy nebo zkoušky k obnovení jejich práv.

Důvody zbavení práv Sankce
Řízení pod vlivem alkoholu Zbavení práv na dobu 1 až 10 let
Rychlost Zbavení práv na dobu 1 měsíce až 1 roku
Vyhýbání se policii Zbavení práv na dobu 3 měsíců až 1 roku
Soustavné porušování pravidel silničního provozu Zbavení práv na dobu od 1 měsíce do 3 let

Porušení pravidel silničního provozu

V případě porušení pravidel silničního provozu vám může být odebrán řidičský průkaz. Porušením pravidel silničního provozu se rozumí porušení pravidel stanovených dopravním řádem Ruské federace.

Porušení rychlosti

Нарушение скоростного режима

Jedním z nejčastějších dopravních přestupků je překročení rychlosti. Podle dopravních pravidel Ruské federace musí řidiči dodržovat stanovený rychlostní limit, který závisí na typu vozovky a přítomnosti chodců na ní. Překročení povolené rychlosti o určité částky může mít za následek ztrátu řidičského průkazu.

Porušení pravidel předjíždění a předjíždění je zakázáno

Předjíždění je manévr, při kterém se jedno vozidlo pohybuje před druhým jedoucím ve stejném směru jízdy. Existují určitá pravidla a podmínky, za kterých je předjíždění povoleno nebo zakázáno. Porušení těchto pravidel může mít za následek ztrátu řidičského průkazu.

Mezi další dopravní přestupky, které mohou vést k odebrání řidičského průkazu, patří:

Přerušení popis
Jízda přes červený semafor Projíždění křižovatkou nebo přechodem pro chodce, když je tam zákazový semafor.
Průsečík dvojité plné čáry značení Předjíždění, vjíždění nebo odbočování přes dvojitou plnou čáru oddělující protijedoucí dopravní proudy.
Řízení pod vlivem alkoholu nebo drog Řízení po požití alkoholu nebo drog.
Porušení pravidel parkování Parkování vozidla na zakázaných místech nebo překážky provozu.
Odmítnutí podrobit se lékařské prohlídce Odmítnutí řidiče podrobit se lékařskému vyšetření kvůli intoxikaci nebo požití drog.
ČTĚTE VÍCE
Jaká by měla být vzdálenost mezi auty podle dopravních pravidel Republiky Kazachstán?

To je jen několik příkladů dopravních přestupků, které mohou vést k odebrání řidičského průkazu. Všichni řidiči musí dodržovat tato pravidla a plnit povinnosti předepsané Pravidly silničního provozu k zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Překročení rychlosti a hrubá porušení

Превышение скорости и грубые нарушения

Hrubé porušení pravidel silničního provozu může vést i k odebrání řidičského průkazu. Může se jednat o: řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo drog, odpor orgánům činným v trestním řízení při kontrole dokladů nebo technického stavu vozidla, překročení rychlosti o více než 40 km/h, nedodržení odstupu, vytvoření mimořádné situace na silnice a mnoho dalších.

Překročení rychlosti a hrubá porušení pravidel silničního provozu jsou považována za nebezpečná a nebezpečná pro ostatní. To může vést k nehodám, zraněním a dokonce i úmrtím. Řidiči proto musí přísně dodržovat pravidla silničního provozu a být na silnici odpovědní, aby se vyhnuli vážným následkům.

Alkohol a drogy při řízení

Pravidla silničního provozu zakazují řízení vozidel pod vlivem alkoholu nebo drog. To je hlavní důvod odebrání řidičského průkazu.

Intoxikace alkoholem

Алкогольное опьянение

Řízení pod vlivem alkoholu představuje vážné riziko pro bezpečnost silničního provozu. Hladina alkoholu v krvi, která překračuje povolený limit, snižuje reakci řidiče, jeho pozornost a koordinaci pohybů.

Při zjištění nad povolenou hranici alkoholu v krvi je podle zákona řidič na určitou dobu zbaven řidičského oprávnění. Limity intoxikace alkoholem se v jednotlivých zemích liší, ale obecně jsou 0,5‰ a více.

Drogová intoxikace

Наркотическое опьянение

Řízení pod vlivem drog je rovněž považováno za trestný čin a bude mít za následek ztrátu řidičského průkazu. Drogy ovlivňují mozek, způsobují změny v duševním stavu člověka, snižují reakci a pozornost, což činí řízení nebezpečným pro všechny účastníky silničního provozu.

U omamných látek však neexistuje přesná hranice intoxikace, jako je tomu u alkoholu. Jejich přítomnost v krvi lze posoudit pomocí speciálních testů a v případě jejich odhalení hrozí řidiči ztráta řidičského oprávnění.

V každém případě je řízení pod vlivem alkoholu nebo drog trestným činem a zvyšuje riziko nehod a zranění jak řidiče, tak ostatních účastníků silničního provozu. Nezbytnou podmínkou pro zachování života a zdraví je proto každodenní dodržování zásad bezpečné jízdy a vyhýbání se alkoholu a drogám při řízení.

ČTĚTE VÍCE
Jaké kapaliny bych měl použít k plnění Polo Sedan?

Video:

Výběr nejchytřejších ovladačů #931

Jaké přestupky povedou k odebrání řidičského průkazu v roce 2021?

Proč je v roce 2021 odebrán řidičský průkaz? [Řízení bez řidičského průkazu a jak získat průkaz zpět]