Baterie je jednou z klíčových součástí motoru automobilu. Dodává elektrickou energii a startuje motor. Někdy však může dojít ke zkratu v bateriové bance, což vede k jejímu selhání a vyžaduje okamžitou pozornost.

Ke zkratu baterie může dojít z několika důvodů, včetně zkratu, poškozených desek, průchozích otvorů nebo nesprávné instalace. V důsledku zkratu začne uvnitř baterie cirkulovat energie, což může vést k přehřátí a poškození.

K odstranění zkratu v bateriové bance je nutné provést řadu akcí. Nejprve byste měli vypnout elektroniku vozu a odpojit baterii od napětí odpojením svorek od ní. Dále je třeba zkontrolovat sklenici, zda není viditelně poškozená, jako jsou praskliny nebo rozbité desky.

Pokud je zjištěno poškození, je nutné baterii vyměnit. Pokud však není vidět žádné poškození, můžete zkusit zkrat opravit očištěním kontaktů baterie a vývodů od nečistot a oxidů pomocí malého kartáčku nebo brusného papíru. Poté byste měli nastartovat auto a zkontrolovat jeho provoz.

Problém zkratu v bateriové bance

Проблема замыкания в банке аккумулятора

Ke zkratu může dojít z mnoha důvodů, jako je poškození vnějšího obalu baterie, nesprávné použití nebo nesprávné připojení k elektrickému obvodu. Pokud je patrné vnější fyzické poškození nebo nesprávné připojení kontaktů, musí být baterie okamžitě vyměněna nebo odeslána k opravě.

Jak zjistit zkrat v bateriové bance?

Как определить замыкание в банке аккумулятора?

Existuje několik znaků, které mohou naznačovat zkrat v bateriové bance:

 1. Napětí baterie je nestabilní nebo kolísá.
 2. Kapacita baterie byla výrazně snížena.
 3. Baterie se rychle vybíjí.
 4. Doba nabíjení baterie se znatelně prodloužila.
 5. Baterie se během nabíjení nebo používání zahřívá.
 6. Viditelné poškození vnějšího pláště baterie.

Jak opravit zkrat v bateriové bance?

Oprava zkratované baterie vyžaduje specializované znalosti a dovednosti. Ve většině případů se doporučuje kontaktovat odborníky v autoservisu nebo v obchodě, který baterie prodává.

Pokud se chcete pokusit zkrat opravit sami, postupujte takto:

 1. Než začnete, ujistěte se, že pracujete v bezpečném prostředí a přijímáte všechna nezbytná opatření.
 2. Očistěte baterii od poškozeného vnějšího pláště, pokud je na něm.
 3. Použijte izolační materiál, abyste zabránili dalšímu zkratování a opravte kontakty baterie.
 4. Otestujte baterii pomocí multimetru, abyste se ujistili, že zkrat byl opraven.
 5. Pokud problém nebyl vyřešen nebo si nejste jisti svými schopnostmi, je lepší kontaktovat odborníka.
ČTĚTE VÍCE
Kde neplatí pravidlo správného rušení?

Pamatujte, že bezpečnost by měla být při práci s bateriemi vždy na prvním místě, takže pokud si nejste jisti svými dovednostmi nebo je situace nebezpečná, je nejlepší zavolat profesionála.

Důvody zkratu baterie

Причины замыкания банка аккумулятора

Zkratování baterie může nastat z různých důvodů. Níže jsou uvedeny nejčastější příčiny zkratu:

1. Zkrat v obvodu

1. Короткое замыкание в цепи

Jedním z hlavních důvodů zkratované baterie je zkrat v elektrickém obvodu. Ke zkratu může dojít v důsledku poškozených nebo opotřebovaných vodičů, odlupující se izolace nebo nesprávně připojených vodičů.

2. Přetížení elektrického obvodu

2. Перегрузка электрической цепи

Dalším důvodem zkratované baterie může být přetížení elektrického obvodu. Pokud je v obvodu zapojeno příliš mnoho spotřebičů energie nebo běží zařízení s vysokým výkonem, může to přetížit systém a zkratovat baterii.

3. Poškození desky baterie

3. Повреждение аккумуляторной пластины

Poškozená baterie může mít poškozené desky baterie. Pokud je deska prasklá nebo prasklá, může to způsobit zkrat baterie.

4. Nesprávné použití baterie

4. Неправильное использование аккумулятора

Používání baterie k jiným účelům, než ke kterému je určeno, nebo nesprávné zacházení s ní, jako je nesprávné připojení nebo nedodržování bezpečnostních pokynů, může způsobit její zkrat.

5. Stáří a opotřebení baterie

V průběhu času se baterie opotřebovávají a ztrácejí své vlastnosti. Pokud dojde k opotřebení nebo poškození materiálů použitých v baterii, její spolehlivost se sníží a hrozí zkrat.

Pokud dojde ke zkratu baterie, je velmi důležité podniknout kroky k nápravě problému, protože zkrat může baterii poškodit nebo dokonce způsobit požár. Pokud si nejste jisti svými dovednostmi nebo neznáte elektrické systémy, doporučuje se obrátit se na odborníka nebo elektrikáře, aby problém vyřešil.

Důvody zkratu baterie
Zkrat v obvodu
Přetížení elektrického obvodu
Poškození desky baterie
Nesprávné použití baterie
Stáří a opotřebení baterie

Jak opravit zkratovanou baterii

Как устранить замыкание в банке аккумулятора

Ke zkratu v bateriové bance může dojít v důsledku zkratu, poškozených desek nebo z jiných důvodů. To může způsobit únik elektrolytu a snížení kapacity baterie, což může zhoršit výkon baterie a zkrátit její životnost.

1. Zkontrolujte připojení

1. Проверьте соединения

Prvním krokem při řešení problému se zkratovanou baterií je kontrola stavu připojení. Ujistěte se, že všechny kontakty a vodiče jsou dobře zapojeny a nejsou přerušené. V případě potřeby vyměňte poškozené vodiče nebo konektory.

ČTĚTE VÍCE
Jak efektivně řadit rychlostní stupně v automatické převodovce pro úsporu paliva a zlepšení jízdního komfortu

2. Vyčistěte baterii

2. Очистите аккумулятор

Před prováděním jakékoli operace se ujistěte, že jste odpojili baterii od zdroje napájení. Poté jej pomocí kartáče nebo hadru pečlivě očistěte od nečistot, koroze a jiných nečistot. To pomůže zlepšit kontakt a zabránit možným zkratům.

Při čištění baterie byste měli být opatrní a používat ochranné prostředky (jako jsou rukavice a brýle), protože některé chemikálie, jako je kyselina, mohou být nebezpečné.

Poznámka: Pokud je baterie silně poškozená nebo má hluboké praskliny, je lepší ji vyměnit za novou, protože to může být potenciálně nebezpečné.

3. Zkontrolujte desky

Pokud všechna připojení a čištění nevyřeší problém se zkratem, dalším krokem je kontrola destiček uvnitř baterie. Poškozené nebo ohnuté desky mohou způsobit zkraty a netěsnosti. V takovém případě je lepší kontaktovat odborníka nebo vyměnit baterii.

Tyto jednoduché kroky pomohou vyčistit zkratovanou baterii a vrátit ji zpět do normálního provozu. Pokud však problém přetrvává nebo si nejste jisti svými dovednostmi, je lepší kontaktovat odborníka pro další diagnostiku a opravu.

Video:

Baterie. Nepřidávejte vodu, dokud se nepodíváte na toto video. Velmi častá chyba. #RuslanK

Resuscitace BATERIE, kontrola mýtů a legend o obnově baterie při zavření banky!

Obnovení zkratované baterie. Ničení mýtů.