Řízení je zodpovědné a vyžaduje dodržování určitých pravidel a omezení. Existují případy, kdy je další pohyb zakázán i na místo opravy nebo parkování. Děje se tak s cílem zajistit bezpečnost silničního provozu a zabránit možným nehodám.

Jednou ze situací, kdy je zakázáno pokračovat v jízdě, je porucha nebo porucha vozidla, která by mohla způsobit mimořádnou událost nebo nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu. Pokud je taková porucha nebo porucha zjištěna, musí řidič okamžitě zastavit na bezpečném místě a přijmout opatření k nápravě problému nebo zavolat záchrannou službu.

Dalším případem, kdy je jízda do opravárenské nebo parkovací plochy zakázána, je porušení pravidel silničního provozu. Například řidič, který se dopustil závažného přestupku, může být zastaven inspektorem dopravní policie a může mu být zakázáno pokračovat v jízdě na místo opravy nebo na parkoviště. Taková opatření jsou přijímána, aby se zabránilo dalšímu porušování předpisů a aby byla chráněna bezpečnost účastníků silničního provozu.

Kdy se vozidlo nemůže dále pohybovat?

Когда транспортное средство не может продолжать движение?

Existují určité případy, kdy vozidlo nemůže pokračovat v pohybu a musí být okamžitě zastaveno. Takové situace mohou nastat z různých důvodů:

1. Technická porucha

1. Техническое неисправность

Pokud dojde k závažné poruše, která ohrožuje bezpečnost silničního provozu, musí být vozidlo okamžitě zastaveno. To může zahrnovat selhání brzdového systému, kola, řízení nebo jiných důležitých součástí vozidla. Zastavení pomáhá předcházet možným nehodám nebo dalším škodám na vozidle.

2. Nedodržování pravidel silničního provozu

2. Несоблюдение правил дорожного движения

Pokud řidič poruší pravidla silničního provozu a je zastaven policisty, musí být vozidlo okamžitě zastaveno. Zastávka umožňuje zjistit důvod zastavení policií a situaci řešit v souladu se zákonem.

Kromě toho existují situace, kdy může být vozidlo považováno za nezpůsobilé k dalšímu pohybu a vyžadují okamžité zastavení. To může být způsobeno:

  • škoda v důsledku dopravní nehody, která činí vozidlo nezpůsobilým k řízení;
  • ztráta důležitých částí nebo součástí, jako jsou dveře, kola nebo svítidla;
  • úniky kritických kapalin, jako je palivo, olej nebo chladicí kapalina, které mohou představovat nebezpečí pro životní prostředí nebo způsobit poškození motoru;
  • požár nebo kouř indikující možné problémy s elektrickým systémem nebo jinými kritickými systémy;
  • jakékoli další okolnosti, které činí vozidlo nevhodným pro bezpečný pohyb.
ČTĚTE VÍCE
Co je účinnější – kotoučové nebo bubnové brzdy? Vše, co potřebujete vědět, abyste si vybrali bezpečný brzdový systém

V případě, že vozidlo nemůže pokračovat v pohybu, je důležité zajistit bezpečnost a předejít případným nehodám nebo problémům na silnici. Chcete-li to provést, měli byste včas signalizovat nastavením značky nouzového zastavení a zavolat potřebnou pomoc nebo odtahové vozidlo pro další opatření.

Zákaz provozu na úseku silnice

Запрет движения на участке дороги

Další pohyb vozidel může být na úseku komunikace zakázán v těchto případech:

1. Pokud dojde k technické poruše nebo poruše, která ohrožuje další pohyb.
2. V případě, že řidič nedodržuje pravidla silničního provozu, což má za následek mimořádnou situaci nebo porušení bezpečnosti.
3. Při provádění silničních nebo jiných prací, které zahrnují uzavření úseku silnice nebo její části.
4. Rozhodnutím policie nebo jiných příslušných donucovacích orgánů, je-li to nutné k zajištění veřejné bezpečnosti a obecného pořádku.

V každém z těchto případů musí řidiči uposlechnout pokynů příslušných orgánů státní správy nebo pověřených zástupců a neumožnit další pohyb na úseku komunikace, dokud nebude odstraněn důvod zákazu nebo dokud nebude uděleno příslušné povolení k pokračování v pohybu.

Havarijní stav vozidla

Аварийное состояние транспортного средства

Nouzový stav může být způsoben různými důvody, jako je porucha motoru, náhodné poškození karoserie nebo zastavení funkce hlavních systémů vozidla. Řidič musí být na takové situace připraven a vědět, jak správně jednat v případě nouze.

Při zjištění nouzové situace vozidla musí řidič okamžitě rozsvítit výstražná světla, aby upozornil ostatní účastníky silničního provozu na možné nebezpečí. Musí si také vybrat bezpečné místo k zastavení a zajistit, aby netvořilo překážku pro ostatní účastníky silničního provozu.

Po zastavení vozidla musí řidič učinit všechna možná opatření, aby zajistil bezpečnost a zabránil dalším škodám. Zejména musí instalovat nouzové výstražné znamení (trojúhelník) v dostatečné vzdálenosti od zásahového vozidla, aby zabránil průjezdu ostatních vozidel.

Další pohyb zásahového vozidla, a to i na místo opravy nebo parkoviště, je zakázán, protože může ohrozit bezpečnost účastníků silničního provozu a vést k dalším škodám nebo požáru. Řidič musí zavolat odtahovku nebo jinou pomoc, aby vozidlo přemístilo na bezpečné místo.

V případě havarijního stavu vozidla je řidič povinen oznámit událost příslušným službám nebo pojišťovně a řídit se jejich doporučeními ohledně dalšího postupu.

ČTĚTE VÍCE
Který nástroj je považován za nejjednodušší a nejsnadněji použitelný?

Video:

Poruchy, při kterých je provoz vozidel zakázán

19. Poruchy, při kterých je provoz vozidel zakázán

Kde je zakázáno zastavení a stání vozidel / Porušení pravidel zastavení a parkování