Značky jsou jedním z důležitých prvků silniční infrastruktury, které mají velký význam pro bezpečnost silničního provozu. Jsou navrženy tak, aby informovaly řidiče o různých omezeních a varovaly je před nebezpečím na silnici.

Vzdálenost, na kterou značka funguje, hraje důležitou roli v tom, jak účinný bude její účinek na řidiče. Značky jsou obvykle instalovány v určité vzdálenosti před objektem nebo úsekem silnice, aby si řidiči mohli všimnout a přijmout vhodná opatření v jejich provozu.

Přesná vzdálenost, na kterou značka působí, závisí na jejím typu a účelu. Například značky upozorňující na nebezpečí jsou obvykle instalovány ve vzdálenosti 150-250 metrů od nebezpečného úseku silnice, aby řidiči měli čas si značky všimnout a učinit opatření pro svou bezpečnost. Značky s omezením rychlosti jsou obvykle umístěny 50-100 metrů před úsekem silnice, kde platí omezení rychlosti, aby řidiči mohli zpomalit a připravit se na dodržování povolené rychlosti.

Je důležité si uvědomit, že vzdálenost, na kterou je značka účinná, se může případ od případu změnit v souladu s místními podmínkami a bezpečnostními požadavky. Řidiči proto musí být na silnici vždy ostražití a pozorní, aby si včas všimli dopravních značek a správně na ně reagovali.

Na jakou vzdálenost znak funguje?

На каком расстоянии действует знак?

Pro zajištění bezpečnosti a regulaci provozu jsou instalovány dopravní značky. Každá dopravní značka má svou specifikaci a určitou provozní vzdálenost.

Účinný dosah znaku závisí na jeho typu, velikosti, barvě a obsahu. Mezi hlavní kategorie dopravních značek patří výstražné značky, zákazové značky, značky přednosti a informační značky.

Varovné značky

Предупреждающие знаки

Výstražné značky označují nebezpečí a podmínky na silnici, které mohou představovat nebezpečí pro řidiče. Tyto značky jsou většinou umístěny v dostatečné vzdálenosti, aby si řidiči značky mohli včas všimnout a provést potřebná opatření.

Zákazové značky

Запрещающие знаки

Zákazové značky označují akce, které jsou na daném úseku silnice zakázány. Dosah zákazové značky závisí na typu zákazu. Například stopka musí být pro řidiče viditelná v dostatečné vzdálenosti, aby mohl zastavit své vozidlo.

Je-li před zákazem na pozemní komunikaci vyznačena čára, je vzdálenost značky určena čárou označení.

Přednostní značky

Приоритетные знаки

Značky přednosti označují zvláštní pravidla pro udělení přednosti v úsecích silnice. Provozní vzdálenost značky přednosti obvykle závisí na rychlosti provozu v dané oblasti. Například značka „Dej přednost v jízdě“ musí být pro řidiče viditelná v dostatečné vzdálenosti, aby mohl zajistit bezpečný průjezd ostatních účastníků silničního provozu.

ČTĚTE VÍCE
Jaký typ oleje je lepší zvolit - syntetický nebo polosyntetický? Výhody a nevýhody dvou typů motorových olejů

Informační cedule

Информационные знаки

Informační značky poskytují informace o směrech, trasách, zastávkách a další užitečné informace pro řidiče. Provozní vzdálenost informační značky závisí na jejím obsahu a roli v silniční síti.

Intervaly mezi značkami jsou také upraveny dopravními předpisy a závisí na typu silnice, požadované viditelnosti, rychlosti pohybu, terénních vlastnostech a dalších faktorech, které mohou ovlivnit bezpečnost provozu.

Pro zajištění bezpečnosti na silnici je důležité dodržovat pravidla, dodržovat směry dopravních značek a dbát na jejich provoz.

Jak daleko vidíte značku?

Как далеко можно увидеть знак?

Viditelnost značek na vozovce hraje důležitou roli při zajišťování bezpečnosti provozu. Jak daleko je znak vidět, závisí na několika faktorech, včetně velikosti, barvy, stavu a umístění znaku. Existují určité normy, které stanoví minimální požadavky na viditelnost značek.

Velikost nápisu

Размер знака

Čím větší je znak, tím dále je vidět. Velké dopravní značky jsou obvykle několik desítek centimetrů vysoké a široké a jsou viditelné na velké vzdálenosti.

Barva znamení

Цвет знака

Barva nápisu také ovlivňuje jeho viditelnost. Jasné a kontrastní barvy, jako je červená, žlutá a oranžová, jsou na vozovce obvykle znatelnější a lze je vidět i z větší vzdálenosti.

Barva nápisu se však může lišit v závislosti na světelných podmínkách. Značky mohou být například méně viditelné za snížené viditelnosti nebo v noci. Pro zajištění maximální viditelnosti jsou proto značky obvykle vybaveny reflexní fólií, která odráží světlo světlometů automobilů, díky čemuž jsou viditelné na velké vzdálenosti.

Umístění znamení

Расположение знака

Místo, kde je značka umístěna, také ovlivňuje její viditelnost. Značky umístěné na rovném úseku silnice mohou být viditelné na větší vzdálenosti, zatímco značky umístěné v zatáčkách nebo tam, kde jsou překážky, mohou být viditelné méně.

Důležitá je také vzdálenost značky od silnice. Pokud je značka umístěna příliš blízko vozovky, její viditelnost může být obtížná, zejména pro řidiče jedoucí vysokou rychlostí.

Upozorňujeme, že bez ohledu na velikost, barvu a umístění značky může být její viditelnost omezena různými faktory, jako je počasí, osvětlení vozovky, mlha atd. Proto je důležité být na silnici vždy opatrní a dodržovat pravidla silnice.

V jakém případě značka přestává platit?

В каком случае знак прекращает действовать?

Značka platí, dokud není odstraněna nebo nahrazena jinou značkou. Existuje však několik případů, kdy značka přestává platit:

  1. Při odstranění. Pokud byl nápis instalován dočasně nebo v souvislosti s nějakou akcí, bude po uplynutí stanoveného období nebo události odstraněn.
  2. Když se změní pravidla. Pokud úřady přijaly nová pravidla provozu, která ruší nebo mění obsah značky, pak už nebude platná.
  3. Pokud je poškozený. Pokud je značka vážně poškozena, která brání jejímu správnému vnímání, bude její platnost ukončena, dokud nebude obnovena nebo nahrazena.
  4. Při výměně. Pokud byla značka nahrazena jinou, pak stará značka přestává platit a na její místo nastupuje značka nová.
ČTĚTE VÍCE
Jak si vybrat ty správné pneumatiky pro své SUV a zvýšit průchodnost terénem za jakýchkoli podmínek bez ztráty komfortu a bezpečnosti

Když značka již není v platnosti, řidiči a chodci se musí řídit novými pravidly a pokyny, které značku nahrazují.

Video:

Jak správně nainstalovat nouzovou značku? A také pokuty s tím spojené

Dopravní značka 3.27 “Zastavení zakázáno.” Jak to funguje a co to znamená

Pasti INTERFERENCE VPRAVO: chyby, nehody, neobvyklé situace