Dopravní nehody se bohužel stávají každý den a mohou způsobit, že člověk zůstane v bezvědomí a bez dechu. V tomto případě může být každá vteřina rozhodující pro záchranu života oběti. Správné jednání a poskytnutí první pomoci při nedostatku dýchání a pulsu může výrazně zvýšit šance na přežití.

Prvním krokem je zavolat sanitku. Zavolejte na tísňovou linku a nahlaste incident s uvedením přesné polohy a nezbytných podrobností. Je důležité mít na paměti, že čas je důležitý, proto informace sdělujte jasně a rychle.

Dále začněte s resuscitací. Postižený by měl být umístěn na rovnou plochu a jeho hlava by měla být zakloněna dozadu, aby byly zajištěny volné dýchací cesty. Poté začněte s procedurou umělé ventilace plic. Zakryjte ústa oběti svými, nadechněte se a nafoukněte plíce. Každý nádech by měl být dostatečně hluboký, aby zvedl hrudník. Po každé inhalaci nezapomeňte zkontrolovat puls v krční tepně.

Nezapomeňte, že provádění kardiopulmonální resuscitace vyžaduje určité dovednosti a znalosti. Proto se důrazně doporučuje absolvovat kurz první pomoci, abyste byli připraveni na jakékoli nouzové situace. Pamatujte, že vaše reakce a odhodlání mohou zachránit život člověka v kritických podmínkách.

Jak poskytnout první pomoc oběti nehody při nedostatku dýchání a pulsu?

Как оказать первую помощь пострадавшему в ДТП при отсутствии дыхания и пульса?

Silniční dopravní nehoda (RTA) může způsobit vážná zranění a ztrátu vědomí obětí. Pokud nedýchá nebo pulsuje, je nutné okamžitě zahájit resuscitační opatření.

1. Zkontrolujte bezpečnost scény

1. Проверьте безопасность места происшествия

Než začnete oběti pomáhat, ujistěte se, že vaše poloha je bezpečná. Pokud je to možné, přesuňte postiženého do bezpečné vzdálenosti od vozidel a jiných nebezpečí. Zapněte výstražná světla svého vozidla, abyste byli na silnici v bezpečí.

2. Zavolejte rychlou lékařskou pomoc

2. Вызовите экстренную медицинскую помощь

Ihned po zajištění bezpečnosti zavolejte rychlou lékařskou pomoc na číslo 112 nebo jiné vhodné číslo tísňového volání. Při volání oznamte závažnost situace a známky toho, že postižený nedýchá nebo má puls.

3. Zahajte resuscitační opatření

3. Начните проведение реанимационных мероприятий

Při absenci dýchání a pulsu musí oběť okamžitě zahájit kardiopulmonální resuscitaci (KPR). KPR se skládá ze dvou hlavních fází: umělé dýchání a stlačování hrudníku.

a) Umělé dýchání:

  • Zvedněte bradu oběti a vyčistěte mu ústa od všech překážek.
  • Roztáhněte rty a přiložte je na ústa oběti, čímž zajistíte pevné utěsnění.
  • Vyfoukněte vzduch do plic oběti dvěma krátkými nádechy, z nichž každý trvá asi 1 sekundu. Ujistěte se, že se vám s každým nádechem zvedne hrudník.
ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou náklady a přínosy instalace trackeru na auto?

b) Nepřímá srdeční masáž:

  • Položte dlaně na spodní polovinu hrudníku oběti tak, aby roh dolní hrudní kosti byl opěrným bodem.
  • Provádějte rytmické a silné stlačení hrudníku, opřete se o dlaně. Rychlost tlaku by měla být přibližně 100-120krát za minutu.
  • Změňte tlak na umělé dýchání v poměru 30 tlaků na 2 umělé vdechy. Pokračujte v provádění KPR, dokud nedorazí záchranná služba nebo dokud oběť neobnoví dýchání a puls.

Je třeba mít na paměti, že provádění KPR vyžaduje určité dovednosti a znalosti. Proto, pokud jste schopni, absolvujte školení v první pomoci, včetně KPR, pokud nedýcháte nebo máte puls.

Jakmile se na místo dostaví lékařská pomoc, poskytněte všechny potřebné informace o přijatých opatřeních a pokračujte v poskytování podpory oběti podle pokynů lékařů.

Kontrola vědomí a volání záchranky

Проверка сознания и вызов скорой помощи

Krok 1: Pokud máte podezření, že oběť při nehodě nedýchá ani pulsuje, prvním krokem je zkontrolovat její vědomí.

Přistupte k oběti a nahlas se zeptejte: „Jste slyšet?

Možnost 1: Pokud oběť reaguje, například se pohybuje, otevírá oči nebo vydává zvuky, je při vědomí. V takovém případě byste ho měli požádat, aby zůstal v klidu a počkal na příjezd sanitky.

Možnost 2: Pokud oběť nereaguje na vaši otázku a nejeví známky vědomí, musíte přejít k dalšímu kroku.

Krok 2: Přivolání záchranné služby je nedílnou součástí pomoci oběti nehody. Tento krok můžete udělat buď sami, nebo o to požádat své okolí.

Možnost 1: Pokud jste na místě incidentu sami, vytočte tísňovou linku (v Rusku je to 112 nebo 03). Jasně a důsledně poskytovat dispečerovi informace o incidentu a také o poloze oběti. Nezapomeňte upozornit, že nedýchá nebo má puls.

Možnost 2: Pokud jsou poblíž svědci, požádejte někoho, aby zavolal XNUMX, abyste se mohli soustředit na poskytování první pomoci oběti.

Během čekání na příjezd lékařského týmu nezapomeňte sledovat stav oběti. Pokud se jeho stav změní, poskytněte co nejvíce informací dispečerovi.

Zahájení resuscitace: umělé dýchání a stlačování hrudníku

Начало реанимации: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца

Pokud oběť nehody nedýchá nebo pulsuje, je nutné okamžitě zahájit resuscitační opatření. Nejprve byste měli zjistit nepřítomnost dýchání a pulsu. K tomu je třeba poslouchat dýchací cesty a vyšetřit puls v krční tepně v oblasti brady. Pokud se potvrdí zadržování dechu a nedostatek pulsu, přejděte k umělému dýchání a stlačování hrudníku.

ČTĚTE VÍCE
Jak zjistit, na které straně je nádrž v autě

Umělé dýchání se provádí, aby se oběti poskytlo potřebné množství kyslíku a udržely se procesy výměny plynů. K tomu je nutné správně umístit hlavu a bradu postiženého, ​​aby byl zajištěn přímý průchod vzduchu. Pak se musíte naklonit nad oběť a vyfouknout vzduch ústy přes vaše rty a snažit se dostat vzduch do plic. Umělé dýchání se provádí podle schématu „2 vdechy a 30 stlačení“, to znamená, že na každých 30 stlačení hrudníku musí oběť provést 2 vdechy.

Komprese hrudníku se provádějí stlačováním hrudníku, aby se vytvořil umělý tlak pouze na srdce. Chcete-li to provést, musíte položit dlaně na střed hrudníku v horní třetině mezi bradavky s prsty nataženými nahoru. Je důležité si uvědomit, že tlak by měl být vyvíjen s určitou silou a načasováním, přičemž při provádění resuscitačních opatření dodržujte poměr 30 tlaků a 2 vdechů.

Pro maximální efektivitu umělého dýchání a stlačování hrudníku se doporučuje střídat se s dalšími asistenty, kteří jsou rovněž obeznámeni s technikami resuscitace. Tímto způsobem je možné zajistit delší a efektivnější realizaci opatření, která mohou oběti zachránit život.

Postup resuscitace:
1. Určete nepřítomnost dýchání a pulsu
2. Umístěte hlavu a bradu oběti pro umělé dýchání
3. Profoukněte ústa oběti a vytvořte proud vzduchu do plic
4. Aplikujte tlak na hrudník pro stlačení hrudníku
5. Při provádění resuscitačních opatření dodržujte poměr 30 stlačení a 2 vdechy.

Pamatujte, že resuscitace je zodpovědná lékařská událost, která vyžaduje znalosti a dovednosti, proto se doporučuje osvojit si základní principy resuscitace a získat potřebné dovednosti pro poskytování kvalifikované pomoci obětem dopravních nehod.

Důležité nuance při poskytování pomoci oběti nehody

Важные нюансы при оказании помощи пострадавшему в ДТП

Poskytnutí první pomoci oběti nehody mu může zachránit život a předejít možným komplikacím. Existuje však několik důležitých nuancí, které je třeba při poskytování pomoci pamatovat.

1. Zabezpečení

1. Безопасность

Prvořadým úkolem je zajistit bezpečnost svou a oběti i svého okolí. Pokud je místo incidentu nebezpečné (například hoří auto), musíte se přesunout do bezpečné vzdálenosti a zavolat záchrannou službu.

Pokud je situace bezpečná, můžete oběti začít pomáhat.

2. Zkontrolujte dýchání a puls

2. Проверка дыхания и пульса

Před zahájením pomoci se musíte ujistit, že oběť nemá žádné známky života – dýchání a puls. Chcete-li to provést, musíte pečlivě zkontrolovat, věnovat pozornost hrudníku a krční tepně na krku.

ČTĚTE VÍCE
Co může bránit tomu, aby startér auta fungoval?

Pokud chybí dýchání a puls, je nutné okamžitě zahájit resuscitační opatření – komprese hrudníku a umělá ventilace.

Správné poskytnutí první pomoci oběti nehody může být rozhodující pro její přežití. Mějte proto na paměti tyto důležité nuance a určitě absolvujte speciální školení první pomoci, abyste byli na takové situace připraveni.

Video:

První pomoc v případě nehody. Hlavní je neublížit!

První pomoc při ztrátě vědomí, zástavě dechu a oběhu

První lékařská pomoc v případě úrazu. Kardiopulmonální resuscitace [Autoškola RED]