Baterie je jednou z nejdůležitějších součástí automobilu, která je zodpovědná za startování motoru a jeho udržení v chodu. Abyste předešli problémům se startováním vozu a zajistili spolehlivý provoz elektrického zařízení, je nutné správně nainstalovat baterii.

Než začnete instalovat baterii, musíte se ujistit, že auto je v bezpečné oblasti a motor je vypnutý. Doporučuje se také vyjmout klíček ze zapalování a nedotýkat se vodičů ke svorkám, dokud není baterie zcela nainstalována.

Dále musíte určit, kam instalovat baterii v motorovém prostoru automobilu. Obvykle se nachází na jednom ze dvou míst: v blízkosti motoru nebo v blízkosti zavazadlového prostoru. U některých modelů automobilů může být baterie umístěna uprostřed.

Připravte si pracovní plochu, zajistěte snadný přístup k baterii a odstraňte všechny překážky. Před instalací baterie je potřeba zkontrolovat její stav, ujistit se, že není poškozená a její kontakty jsou v dobrém stavu. Doporučuje se také sundat bezpečnostní pás, který zabrání vyklouznutí baterie za jízdy.

Správná instalace baterie v autě

Правильная установка аккумулятора на автомобиль

  1. Vypněte zapalování a odpojte záporný kabel od staré baterie. Nedovolte, aby se kovové předměty dostaly do kontaktu s pouzdrem baterie, aby nedošlo ke zkratu.
  2. Odstraňte svorky ze staré baterie pomocí klíče. Nejprve odpojte kladný vodič (červený) a poté záporný vodič (černý).
  3. Nainstalujte novou baterii na její místo ve voze a dávejte pozor na správnou polaritu svorek. Kladná svorka by měla odpovídat kladnému vodiči a záporná svorka zápornému vodiči.
  4. Zajistěte svorky nové baterie utažením matic na svorkách. Ujistěte se, že jsou svorky pevně připojeny ke svorkám baterie.
  5. Připojte kladný vodič ke kladnému pólu nové baterie a poté záporný vodič k zápornému pólu. Utáhněte matice na svorkách.
  6. Ujistěte se, že jsou svorky a vodiče zajištěny a nepohybují se. Zkontrolujte, zda jsou všechny kontakty dobře připojeny a zda nejsou poškozeny.
  7. Zapněte zapalování a ujistěte se, že auto bez problémů nastartuje. Zkontrolujte funkci elektrických spotřebičů a světlometů.

Dodržováním těchto jednoduchých pokynů můžete baterii do auta správně nainstalovat a vyhnout se nepříjemným situacím.

Před zahájením práce

Перед началом работ

Než začnete s výměnou baterie vašeho vozidla, je třeba provést řadu předběžných kroků, abyste zajistili bezpečný a efektivní proces.

ČTĚTE VÍCE
Jak jednoznačně určit přítomnost předčasného nebo pozdního zážehu v motoru a jak to ovlivňuje výkon automobilu?

Požadované nástroje

Необходимые инструменты

Před zahájením práce se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje:

  • Pokyny pro výměnu baterie naleznete v příručce k vozidlu.
  • Před zahájením práce vypněte zapalování vozidla a vytáhněte klíček ze zapalování.
  • Používejte rukavice a ochranné brýle k ochraně rukou a očí před možným kontaktem s kyselinou z baterie.

Kontrola připojení baterie

Проверка подключения аккумулятора

Před výměnou baterie musíte zkontrolovat připojení stávající baterie. Ujistěte se, že jsou svorky baterie utaženy a že na svorkovnicích není žádná koroze.

Pokud jsou zjištěny známky prasklin nebo úniku kyseliny, je nutné baterii okamžitě vyměnit.

Deaktivace kladných a záporných pólů

Отключение положительного и отрицательного терминалов

Před zahájením práce musíte odpojit kladný a záporný pól baterie.

Nejprve odpojte záporný pól (obvykle černý) pomocí vhodného klíče. Poté odpojte kladný pól (obvykle červený). Nedovolte, aby se svorky dostaly do vzájemného kontaktu nebo do kontaktu s rámem vozidla.

Bezpečné vyjmutí staré baterie

Безопасное удаление старого аккумулятора

Před vyjmutím staré baterie věnujte pozornost její poloze a upevnění. Ujistěte se, že žádné kabely nebo jiné části vozidla nebudou blokovat přístup k baterii.

Uvolněte svorky a držte baterii v bezpečné poloze. V případě potřeby nahlédněte do návodu k opravě vašeho vozidla, kde najdete další pokyny.

Po odpojení svorek lze baterii z vozidla vyjmout.

Potřebné nástroje: Kontrola připojení baterie: Deaktivace terminálů: Bezpečné vyjmutí staré baterie:
Pokyny k výměně v návodu k autu Detekce prasklin a úniků kyseliny Deaktivace záporných a kladných pólů Uvolnění svorek a vyjmutí baterie
Rukavice Kontrola těsnosti kontaktů a koroze Dodržování správného pořadí
Bezpečnostní brýle

Kroky instalace baterie

Шаги по установке аккумулятора

1. Příprava: Před instalací baterie se musíte ujistit, že je motor automobilu vypnutý a klíček vyjmutý ze zapalování. Budete také muset odpojit záporný (-) kabel baterie, začněte nejprve tímto kabelem a poté kladným (+) kabelem. Chcete-li to provést, musíte pomocí klíče otevřít drátěné svorky.

2. Vyjmutí staré baterie: Po odpojení vodičů baterie je třeba odstranit svorky baterie pomocí klíče. Doporučuje se nejprve odpojit svorku od kladného (+) vodiče a poté odpojit svorku od záporného (-) vodiče. Poté můžete opatrně vyjmout starou baterii z montážního držáku.

3. Příprava nové baterie: Před instalací nové baterie se doporučuje zkontrolovat její nabití. Musíte také dávat pozor na polaritu (+ a -) a instalovat baterii na správnou stranu. Kladný (+) kabel baterie musí být připojen ke kladnému (+) kabelu vozidla a záporný (-) kabel baterie k zápornému (-) kabelu vozidla.

ČTĚTE VÍCE
Výhody a funkce elektrického posilovače řízení - od pohodlí po bezpečnost silničního provozu

4. Instalace nové baterie: Nová baterie by měla být opatrně umístěna na montážním držáku ve stejné poloze jako stará baterie. Poté baterii lehce zatlačte tak, aby byla bezpečně držena na držáku.

5. Připojovací vodiče: Nejprve je třeba připojit kladný (+) kabel baterie ke kladnému (+) kabelu automobilu utažením matice na svorce klíčem. Dále připojte záporný (-) kabel baterie k zápornému (-) kabelu vozidla a také utáhněte matici na svorce. Poté byste měli zkontrolovat, zda jsou dráty bezpečně upevněny a nevykazují žádné napětí.

6. Kontrola instalace: Po instalaci baterie je potřeba zkontrolovat její funkčnost. Chcete-li to provést, ujistěte se, že všechny vodiče a svorky jsou správně a bezpečně připojeny. Poté můžete zkusit nastartovat motor auta. Pokud je vše provedeno správně, motor by měl úspěšně nastartovat bez problémů.

Správnou instalaci baterie do auta lze tedy provést podle výše uvedených kroků. Při práci s baterií je důležité pamatovat na bezpečnost, abyste předešli možnému zranění nebo poškození.

Video:

Jak nabíjet vápníkovou baterii podle vědy?

NEVYJÍMEJTE baterii z auta. Udělej to správně!